Projekt ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

W dniu 26 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. W związku z wątpliwościami co do zakresu projektu oraz licznymi pytaniami do strony rządowej, Komisja postanowiła przekazać projekt do Podkomisji Instytucji Finansowych.

Wątpliwości i pytania dotyczyły głownie zasadności rozszerzenia zakresu podmiotowego ustawy o umowy sprzedaży towarów wysyłanych i usług realizowanych poza terytorium Polski przez przedsiębiorców zależnych, których wspólnikami, akcjonariuszami, udziałowcami, założycielami, współwłaścicielami lub właścicielami są przedsiębiorcy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski i posiadających bezpośrednio więcej niż 50% udziałów albo akcji u przedsiębiorcy zależnego (art. pkt 1 projektu ustawy).