Prawie 21 mld zł dla bezpieczeństwa poszkodowanych

W I półroczu 2018 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom odszkodowania i świadczenia na kwotę 20,7 mld zł. To o 5 proc. więcej niż przed rokiem.

Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń po II kw. 2018 r.

 • 70 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne poprzez krajowe obligacje i inne papiery o stałej kwocie dochodu.
 • 17,2 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki zainwestowane długoterminowo w akcje spółek z GPW i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu.
 • Ponad 600 mln zł podatku dochodowego do budżetu państwa.
 • Ubezpieczyciele zebrali 32,1 mld zł składek, o 1,7 proc. więcej niż rok wcześniej.

Rynek komunikacyjny

 • Średnia składka na polisę OC ppm wynosiła w II kw. 2018 r. 574,8 i była taka sama jak w II kw. 2017 r. (umowy roczne).
 • Zakłady ubezpieczeń zlikwidowały w ciągu pół roku 619,6 tys. szkód z OC.
 • Średnia składka na polisę autocasco w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosła 1225,7 zł, o 4,6 proc. więcej niż rok wcześniej.
 • Ubezpieczyciele zlikwidowali w ciągu pół roku 382 tys. szkód z AC.

– Wzrost cen na rynku OC wyraźnie wyhamował. Wypłaty rosną, ale również mniej dynamicznie, niż 2-3 lata temu. To oznacza, że nie pojawiły się nowe tytuły do wypłat. Przed nami ważna ustawa, dotycząca regulacji działalności tzw. firm odszkodowawczych. Mimo iż nie dotyczy ona bezpośrednio zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, może mieć wpływ na rynek OC. Czekamy także na efekty prac nad regulacją zadośćuczynień. Przewidywalność w tym obszarze pozwoliłaby na znacznie większą stabilność cen w przyszłości – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Rynek majątkowy (Dział II bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

 • Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 9,1 mld zł i była o blisko 11 proc. wyższa niż rok wcześniej.
 • Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (1,8 mld zł), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (1,8 mld zł) oraz ubezpieczenia OC (1,2 mld zł).

– Pierwsze półrocze stało pod znakiem dużych szkód w rolnictwie, stąd odszkodowania w grupie „pozostałe szkody rzeczowe” wzrosły aż o 60 proc. Ubezpieczenia rolne, w kontekście zmian klimatycznych, są jednym z najważniejszych wyzwań dla rynku ubezpieczeniowego na najbliższe lata. Musimy pamiętać jednak, że dobra polisa jest tylko elementem zarządzania ryzykiem. Ubezpieczenie wspomaga, ale nie zastępuje szerszej strategii – wyjaśnia Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Rynek życiowy

 • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 11,1 mld zł (spadek o 8,8 proc.)
 • Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 10,8 mld zł (wzrost o 4,2 proc.)

– W parlamencie rozpoczną się wkrótce prace nad ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Z jednej strony będzie to dla ubezpieczycieli nowy produkt, z drugiej jednak, zaprocentują lata doświadczeń, zdobyte przy oferowaniu PPE. Dzięki znakomitym kontaktom z pracodawcami, ubezpieczyciele mogą mieć kluczowy udział w budowaniu powszechności długoterminowego oszczędzania Polaków – mówi J. Grzegorz Prądzyński.

Wyniki finansowe ubezpieczycieli

 • Zysk netto ubezpieczycieli życiowych po II kw. 2018 r. wyniósł 1,3 mld zł i był o 8 proc. wyższy niż rok wcześniej.
 • Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli II kw. 2018 r. z zyskiem 2,5 mld zł, co oznacza spadek o 3,4 proc. (z czego połowa stanowi dywidenda z PZU Życie SA do PZU SA, ujęta już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych)

Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 1,5 mld zł i był niższy niż rok wcześniej o 1,2 proc. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 1,3 mld zł i był o 18,3 proc. wyższy niż rok wcześniej. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy na koniec II kw. 2018 r. r. wyniósł ponad 606 mln zł, a podatek od aktywów – ok. 360 mln zł.

PIU_ubezpieczenia_wyniki_rynku_II_kw_2018