Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw

Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury w dn. 20 października 2009 r. odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2401).

Projekt nowelizuje m. in. ustawę z 23 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Projektowana zmiana ma polegać na rozwiązaniu umowy ubezpieczenia OC w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu oraz na wprowadzeniu nowej definicji pojazdu mechanicznego, wyłączającej z katalogu tych pojazdów przyczepy. Skutkiem takiego rozwiązania będzie zwolnienie z obowiązku zawierania ubezpieczenia OC właścicieli przyczep.

Polska Izba Ubezpieczeń przedstawiła swoje krytyczne stanowisko wobec powyższych zmian w piśmie do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, które przesyłamy w załączeniu. Komisja Infrastruktury powołała ośmioosobową Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia tego projektu. Pierwsze posiedzenie Podkomisji planowane jest na 23 października 2009 r.