Regulamin odznaki

Uchwała

uroczystego-jubileuszowego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Izby Ubezpieczeń z dnia 18 września 1995 r. dla uhonorowania zasłużonych dla ubezpieczeń osób fizycznych i prawnych, uchwala się co następuje:

 • §1 Ustanawia się Odznakę Za Zasługi dla Ubezpieczeń.
 • §2 Odznakę,na wniosek Prezydium,przyznaje Zgromadzenie Ogólne Polskiej Izby Ubezpieczeń.
 • §3 Wzór Odznaki oraz Regulamin zawierający kryteria, tryb i zasady przyznawania Odznaki opracuje Prezydium Izby i przedłoży do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Izby Ubezpieczeń.
 • §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin

przyznawania Odznaki Za Zasługi dla Ubezpieczeń.

Na podstawie § 3 uchwały Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Izby Ubezpieczeń z dnia 18 września 1995 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Za Zasługi dla Ubezpieczeń ustala się co następuje:

 • §1 Wzór Odznaki zawiera załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 • §2 Odznaka Za Zasługi dla Ubezpieczeń jest jednostopniowa.
 • §3 Odznakę można przyznać osobie fizycznej zatrudnionej w zakładzie ubezpieczeń lub w instytucji ubezpieczeniowej, osobie pracującej na rzecz ubezpieczeń, w tym pracownikom naukowym zajmującym się problematyką ubezpieczeniową lub krzewieniem wiedzy o ubezpieczeniach oraz innym osobom fizycznym lub prawnym, krajowym i zagranicznym, które wniosły znaczący wkład w rozwój ubezpieczeń w Polsce.
 • §4 Odznaka może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.
 • §5 Z wnioskiem o nadanie Odznaki mogą występować do Prezydium Izby Członkowie i Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń.
 • §6
  • 1. Wniosek o nadanie Odznaki osobie fizycznej powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce pracy bądź działalności, pełnione funkcje oraz uzasadnienie z opisem zasług i osiągnięć w pracy lub działalności na rzecz rozwoju ubezpieczeń.
  • 2. Wniosek o nadanie Odznaki osobie prawnej powinien zawierać pełną nazwę tej osoby, adres siedziby i uzasadnienie.
 • §7 Odznakę przyznaje Zgromadzenie Ogólne Izby w formie uchwały podjętej na wniosek Prezydium Polskiej Izby Ubezpieczeń.
 • §8
  • 1. Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń lub upoważniony Członek Zarządu dokonuje dekoracji osób odznaczonych wręczając im równocześnie dokument stwierdzający nadanie Odznaki.
  • 2. Udekorowanie Odznaką i wręczenie dokumentu stwierdzającego jej nadanie odbywa się w sposób uroczysty.
 • §9 Ewidencję osób odznaczonych prowadzi Biuro Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.
 • §10 Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
 • §11 W razie utraty Odznaki lub dokumentu stwierdzającego jej nadanie należy zawiadomić Polską Izbę Ubezpieczeń. Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń może wydać nową Odznakę lub duplikat dokumentu o jej nadaniu.
 • §12 Koszty związane z nadawaniem Odznaki będą pokrywane ze środków finansowych Polskiej Izby Ubezpieczeń.