Regulamin odznaki

Uchwała

uroczystego-jubileuszowego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Izby Ubezpieczeń z dnia 18 września 1995 r. dla uhonorowania zasłużonych dla ubezpieczeń osób fizycznych i prawnych, uchwala się co następuje:

  • §1 Ustanawia się Odznakę Za Zasługi dla Ubezpieczeń.
  • §2 Odznakę,na wniosek Prezydium,przyznaje Zgromadzenie Ogólne Polskiej Izby Ubezpieczeń.
  • §3 Wzór Odznaki oraz Regulamin zawierający kryteria, tryb i zasady przyznawania Odznaki opracuje Prezydium Izby i przedłoży do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Izby Ubezpieczeń.
  • §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin
przyznawania odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”.

§ 1 (uchylony)
§2
Odznaka „Za Zasługi dla Ubezpieczeń” jest jednostopniowa.
§3
Odznakę można przyznać osobie fizycznej zatrudnionej w zakładzie ubezpieczeń lub w instytucji ubezpieczeniowej, osobie pracującej na rzecz ubezpieczeń, w tym pracownikom naukowym zajmującym się problematyką ubezpieczeniową lub krzewieniem wiedzy o ubezpieczeniach oraz innym osobom fizycznym lub prawnym, krajowym i zagranicznym, które wniosły znaczący wkład w rozwój ubezpieczeń w Polsce.
§4
Odznaka może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.
§ 5
Z wnioskiem o przyznanie Odznaki mogą wystąpić do Komisji Rewizyjnej członkowie i Prezes PIU.
§ 6
1. Wniosek o nadanie Odznaki osobie fizycznej powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce pracy bądź działalności, pełnione funkcje oraz uzasadnienie z opisem zasług i osiągnięć w pracy lub działalności na rzecz rozwoju ubezpieczeń.
2. Wniosek o nadanie Odznaki osobie prawnej powinien zawierać pełną nazwę tej osoby, adres siedziby i uzasadnienie.
§ 6a
1. Liczba kandydatów do Odznaki możliwa do zgłoszenia przez członka PIU w roku kalendarzowym, jest zależna od udziału w rynku danego członka, mierzonego składką przypisaną brutto lub składką płaconą na rzecz PIU.
2. PIU informuje członków Izby o maksymalnej możliwej liczbie kandydatów, którą mogą zgłosić poszczególni członkowie PIU w danym roku kalendarzowym.
3. Ograniczenia w liczbie zgłaszanych kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczą wniosków składanych przez Prezesa PIU.
§ 7
Odznakę przyznaje Walne Zgromadzenie w formie uchwały podjętej na wniosek Komisji Rewizyjnej
§ 8
Wręczenia Odznaki dokonuje w sposób uroczysty Prezes PIU lub inny upoważniony członek Zarządu Izby
§ 9
Ewidencję osób odznaczonych prowadzi Biuro Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.
§ 10 (uchylony)
§ 11
W razie utraty Odznaki, osoba odznaczona może wystąpić do Prezesa Izby o wydanie duplikatu Odznaki
§ 12
Koszty związane z nadawaniem Odznaki będą pokrywane ze środków finansowych Polskiej Izby Ubezpieczeń