Omówienie testu warunków skrajnych EIOPA

20 maja Insurance Europe wzięła udział w branżowych warsztatach zorganizowanych przez EIOPA, których celem było przedstawienie planowanego procesu, ram czasowych i specyfikacji technicznych organizowanego przez urząd testu warunków skrajnych dla branży ubezpieczeniowej, który rozpoczął się 30 kwietnia.
Insurance Europe wyraziła obawy dotyczące obliczania kapitałowego wymogu wypłacalności dla świadczeń pracowniczych, a także granic umowy i krzywej wolnej od ryzyka. Ponadto federacja zwróciła uwagę na konieczność doprecyzowania korekty z tytułu zmienności oraz metodologii mającej zastosowanie do rozwiązań dotyczących gwarancji długoterminowych. Insurance Europe wyraziła także zaniepokojenie związane z tym, jak wyniki testu będą raportowane.
EIOPA wyjaśniła, że nie jest to zwykły test typu „zaliczony – niezaliczony” i że jest on przeprowadzany, aby zrozumieć, jak potrzeby kapitałowe w nim przewidziane odnoszą się do kapitałowych wymogów wypłacalności i minimalnych wymogów kapitałowych w scenariuszach rynkowych, pojedynczych czynników ryzyka ubezpieczeniowego oraz warunków, w których przez dłuższy okres uzyskiwane są niskie dochody. Zwróciła także uwagę na ogólną potrzebę lepszej komunikacji oraz większej przejrzystości w branży, co poparli wszyscy uczestnicy.
Ubezpieczyciele zobowiązani są do przekazania danych krajowym urzędom nadzoru do 11 lipca, a wyniki testu mają być znane w listopadzie.