Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej

W dniu 10 czerwca br. Komisja Finansów Publicznych Sejmu RP w pierwszym czytaniu przyjęła poselski projekt ustawy: o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przyjęty przez Komisję projekt ustawy dostosowuje zapisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej do zapisów dyrektywy 2007/44/WE w zakresie progu, przy którym zakład ubezpieczeń obowiązany jest do zawiadomienia organu nadzoru o nabyciu akcji zapewniających dysponowanie lub przekroczenie 33% głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, na próg 331/3%. Proponowana zmiana dotyczy zatem zmiany aktualnego progu 33% – określonego w art. 35 ust. 2 i w art. 36 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej – na próg 331/3%.

Komisja Finansów Publicznych przyjęty projekt ustawy przekaże do pierwszego czytania przez Sejm RP.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.