KE oczekuje wyjaśnień od polskich władz ws. likwidacji odholowywania pojazdów bez OC

Komisja Europejska odpowiedziała Polskiej Izbie Ubezpieczeń na zawiadomienie wystosowane w dniu 1 czerwca br., w sprawie niezgodności z normami unijnymi polskiego prawa regulującego obowiązek posiadania przez kierowców obowiązkowych ubezpieczeń OC. PIU zaskarżyła do KE nowelizację Prawa o ruchu drogowym likwidującą prawo policji do odholowania pojazdu bez OC i nie wprowadzającą w jego miejsce żadnej innej sankcji.

KE w odpowiedzi poinformowała, że wezwie polskie władze do wyjaśnienia powodów wprowadzenia takich zmian w polskim prawie. Dyrektoriat Generalny ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, który prowadzi tę sprawę wyjaśnił, że każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek podjęcia stosownych działań zmierzających do zapewnienia powszechności obowiązku posiadania takiego ubezpieczenia przez właścicieli pojazdów.

Komisja Europejska zwróciła uwagę, że przyjęte przez polskiego ustawodawcę rozwiązanie „wydaje się zmniejszać skuteczność wypełniania przez Polskę zobowiązania polegającego na zapewnieniu, aby pojazdy zarejestrowane na stałe na jej terytorium objęte były ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej”. Kluczowym elementem tego obowiązku jest zapewnienie, „aby ofiary wypadków drogowych otrzymywały stosowne odszkodowania za poniesione szkody”. Udział pojazdów nieubezpieczonych w ruchu drogowym może natomiast, zdaniem KE, będzie „wywierać negatywny wpływ na wysokość odszkodowań wypłacanych ofiarom wypadków drogowych”.

PIU od wielu miesięcy zabiegała o taki kształt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, by pojazd, którego kierowca nie ma przy sobie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC (lub w ogóle nie wykupił polisy), był przez policję wyłączany z ruchu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zatrzymanie dowodu rejestracyjnego za pokwitowaniem. Tymczasem parlament pod pretekstem „ułatwienia życia kierowcom” doprowadził do sytuacji, w której za brak ubezpieczenia grozi jedynie mandat 50 zł oraz kara nałożona przez UFG. Parlament uniemożliwił też wyłączanie nieubezpieczonego pojazdu z ruchu drogowego, czym naraża na ogromne niebezpieczeństwo przede wszystkim ofiary wypadków.

Komunikat w formacie PDF