Karta produktu ufk zaprezentowana w EIOPA

10 grudnia 2013 r. przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń spotkali się z Gabrielem Bernardino, przewodniczącym Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz reprezentantami urzędu. Celem spotkania była prezentacja Rekomendacji dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.
Przedstawiciele PIU otrzymali zapewnienie, że opracowana przez Izbę rekomendacja może stać się wzorem dla EIOPA w związku z pracami urzędu nad standardami informacyjnymi przy opracowaniu ostatecznego kształtu regulacji PRIPs.
Podczas prezentacji Gabriel Bernardino wysoko ocenił polskie rozwiązanie samoregulacyjne. Pochwalił udział rynku ubezpieczeniowego w jego opracowaniu. Zwrócił uwagę na dobrze przemyślany proces wprowadzenia rozwiązania w życie, w szczególności przeprowadzone konsultacje z KNF, UOKiK, Ministerstwem Finansów, Rzecznikiem Ubezpieczonych, a także badanie materiału pod kątem ryzyk związanych z m. in. przeciwdziałaniem nieuczciwej konkurencji.

W opinii Gabriela Bernardino, niezwykle istotne i pożyteczne było uzyskanie szerokiego wsparcia KNF, wyrażone m. in. obietnicą publikacji tekstu rekomendacji i listy przystępujących do niej firm na stronie urzędu oraz uwzględnienie przestrzegania zasad rekomendacji w badaniu BION.
W przykładowej Karcie Produktu z UFK przewodniczący za bardzo pożyteczne uznał umieszczenie symulacji przebiegu ubezpieczenia w trzech wariantach, standaryzację stóp zwrotu oraz czytelną formę prezentacji opłat i rodzajów ryzyka związanych z produktem. W jego opinii zapewni to lepszą porównywalność ofert zakładów ubezpieczeń.

Podczas spotkania pozytywnie została oceniona sama idea samoregulacji w formie miękkiego prawa oraz aktywne działania rynku, identyfikujące i rozwiązujące istotne problemy klientów. G. Bernardino zwrócił uwagę, że rynki które nie dostrzegały kwestii konsumenckich i nie reagowały na nie, zostały uregulowane odgórnie, najczęściej niekorzystnie z ich punktu widzenia. Dlatego też z wielką aprobatą przyjął do wiadomości szerokie poparcie (98 proc. rynku mierzonego składką z ubezpieczeń z UFK po III kwartale 2013 r.) jakim cieszy się przyjęta przez Izbę rekomendacja. Wyraził jednocześnie nadzieję, że zakłady ubezpieczeń, które nie zadeklarowały przystąpienia, wkrótce zmienią zdanie.

Na prośbę przewodniczącego EIOPA, przedstawiciele PIU zobowiązali się do przekazywania regularnych informacji o postępach prac nad wprowadzaniem rekomendacji ufk w Polsce.
W spotkaniu wzięli udział:
Ze strony PIU:
• Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu
• Marcin Łuczyński, członek zarządu
• Piotr Zadrożny, koordynator Zespołu ds. Podatków i Finansów Zakładów Ubezpieczeń oraz Ubezpieczeń na Życie
Ze strony EIOPA:
• Gabriel Bernardino, przewodniczący urzędu
• Dr Manuela Zweimueller, dyrektor Departamentu Regulacyjnego
• Katja Würtz, szef zespołu ds. ochrony konsumenta i innowacji finansowych 
• Susanne Rosenbaum, prawnik