II Rekomendacja na rynku bancassurance

Banki i firmy ubezpieczeniowe kolejny raz łączą siły, aby wyjść naprzeciw potrzebom klientów i zapewnić im większe poczucie bezpieczeństwa oraz łatwiejszy dostęp do informacji. Związek Banków Polskich i Polska Izba Ubezpieczeń stworzyły II Rekomendację Dobrych Praktyk Bancassurance, aby zabezpieczyć ekonomiczne i prawne interesy klientów.

Opracowany przez Związek Banków Polskich i Polską Izbę Ubezpieczeń dokument „Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie” ma na celu określenie przejrzystych zasad relacji Bank – Klient. Rekomendacja reguluje ogólne zasady postępowania banku zawierającego w imieniu własnym i na własny rachunek umowę ubezpieczenia finansowego. Jest to polisa zapewniająca pokrycie strat banku, spowodowanych zajściem zdarzeń objętych ochroną, związanych z kredytem (lub pożyczką) zabezpieczoną hipotecznie. ZBP zwróci się do banków z prośbą o wdrożenie postanowień Rekomendacji do lipca 2011 roku. 

„Zakładamy że w wyniku wdrożenia rekomendacji ujednolicony zostanie sposób konstruowania ubezpieczeń finansowych oraz relacje pomiędzy bankiem a ubezpieczycielem. Ustalone zostaną standardy polityki informacyjnej wobec klientów, zapewniona odpowiednia zawartość informacyjna umów oraz innych materiałów reklamowych czy informacyjnych przekazywanych klientom” – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

W Rekomendacji wskazuje się wyraźnie, że dokumenty przekazywane klientowi powinny być napisane w sposób jasny i jednoznaczny, a wszelkie wątpliwości będą interpretowane na korzyść klienta. „Dotyczy to przede wszystkim kluczowych definicji, jak np. wymagany wkład własny. Z otrzymywanych przez nas sygnałów wynika, że w relacjach banków z potencjalnymi kredytobiorcami dochodziło do nieporozumień właśnie z powodu nie dość precyzyjnych definicji. Rekomendacja rozwiązuje ten problem” – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Rekomendacja obejmie cztery rodzaje umów ubezpieczeniowych, które zostały uznane za najpopularniejsze w kontekście kredytów hipotecznych: ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie niskiego wkładu (brakującego wkładu własnego), ubezpieczenie wartości nieruchomości oraz ubezpieczenie tytułu prawnego. Centralną i najważniejszą częścią Rekomendacji jest określenie obowiązków informacyjnych banku wobec klienta, czyli zapewnienie mu informacji o zawartej przez bank umowie ubezpieczenia finansowego. Dokumenty udostępniane klientom muszą zawierać następujące informacje: przedmiot ubezpieczenia, zakres ochrony ubezpieczeniowej, informacje o podmiocie uprawnionym do otrzymania odszkodowania, informację o uprawnieniu zakładu ubezpieczeń do regresu wobec klienta. 

Zgodnie z opinią wyrażaną wielokrotnie między innymi przez organ nadzoru w Rekomendacji umieszczono wyraźne wskazanie, iż klient nie może ponosić ciężaru składki ubezpieczeniowej, szczególnie że do jej zapłaty zobowiązany jest bank jako ubezpieczający. Analogicznie do zasad przyjętych już w pierwszej rekomendacji dotyczącej ubezpieczeń grupowych, wskazano także, iż koszty związane z podwyższonym ryzykiem Banku będą naliczane wyłącznie za okres, w którym to ryzyko występuje.

Po wejściu w życie Rekomendacji Związek Banków Polskich zamierza monitorować jej stosowanie  i powszechność, oraz komunikować postępy w jej wdrażaniu przez kolejne banki i firmy ubezpieczeniowe. ZBP liczy na to, że Dobre Praktyki Bancassurance staną się powszechnie obowiązującym standardem w zakresie ubezpieczeń powiązanych z produktami bankowymi i będą zapewniać wysoką jakość usług świadczonych przez banki.

W 2009 roku wdrożona została I Rekomendacja, dotyczyła ona ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi, realizowanych w formule  ubezpieczeń grupowych. Główną część Rekomendacji stanowiły obowiązki banku z zakresu  przekazywania klientowi przejrzystych i pełnych informacji o warunkach ochrony ubezpieczeniowej, którą jest on obejmowany. Po ogłoszeniu I Rekomendacji ZBP i PIU analizowały także liczbę skarg napływających do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego z tego zakresu tematycznego. W 2010 roku odnotowano wyraźnie mniejszą liczbę skarg. Tak więc można uznać, że zaproponowane rozwiązania przyjęły się na rynku i spełniają swoją rolę. 

PIU oraz ZBP rozpoczęły już także prace nad III rekomendacją dla rynku bancassurance. Będzie ona dotyczyła kolejnej dużej i niezwykle ważnej części rynku – ubezpieczeń oszczędnościowych i inwestycyjnych. Prośby o ewentualne uwagi i sugestie do  III Rekomendacji zostały już wysłane do przedstawicieli Ministerstwa Finansów, KNF, Rzecznika Ubezpieczonych, UOKiK, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

Prezentacja na temat II Rekomendacji
Treść II Rekomendacji