Grupa robocza ds. przeglądu prawa ubezpieczeń gospodarczych przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego negatywnie oceniła projekt Rzecznika Ubezpieczonych dot. rzeczoznawców samochodowych

Grupa robocza ds. przeglądu prawa ubezpieczeń gospodarczych w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów skrytykowała projekt Rzecznika Ubezpieczonych, zmierzający do modyfikacji roli rzeczoznawców samochodowych.

Spotkanie w tej sprawie odbyło się 22 września 2009 r. Ministerstwo Finansów przyjęło krytyczne uwagi PIU, dotyczące projektu Rzecznika (Komunikat PIU 77/2009) i zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz w Prawie o ruchu drogowym.

Oceniono, że propozycje Rzecznika ingerują zbyt głęboko w dotychczasowe ustawodawstwo ubezpieczeniowe. Podnoszono, że są one niezgodne z rozwiązaniami kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, a nawet Konstytucji RP (w zakresie prawa do sądu). Pozostają w sprzeczności z ogólną zasadą ustalania przez zakład ubezpieczeń prawa do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego. Szczególnie krytykowano przyznanie wycenie sporządzonej przez rzeczoznawcę takiego samego statusu, jak uznanie roszczenia przez zakład, zawarcie ugody czy orzeczenie sądu.

Większość uczestników spotkania nie sprzeciwiała się wprowadzeniu przepisów regulujących zawód rzeczoznawcy, z zastrzeżeniem, że materia ta należy do właściwości Ministra Infrastruktury.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, KNF, Biura Rzecznika Ubezpieczonych, UFG, stowarzyszenia rzeczoznawców – członka Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ustalono, że Rzecznik Ubezpieczonych we współpracy z reprezentantami zainteresowanych instytucji podejmie prace nad nową wersją części ubezpieczeniowej projektu.