Abstrakty/Abstracts 1/2024

Krzysztof Pacuła – Is an EU Member State a weaker party in the context of the rules of jurisdiction in direct actions against insurers? Comments on the request for a preliminary ruling in the case Mutua Madrileña Automovilista, C-536/23 [Czy państwo członkowskie UE jest słabszą stroną w kontekście przepisów jurysdykcyjnych w sprawach z powództw bezpośrednich przeciwko ubezpieczycielom? Uwagi dotyczące wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie Mutua Madrileña Automovilista, c-536/23]

Jakub Pokrzywniak  – How far shall the protection of a traffic accident victim go under motor third party liability insurance?  [Jak daleko powinna sięgać ochrona poszkodowanego w wypadku drogowym w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego OC?]

Aneta Paleczna – The concept of rationalising damage and the scope of insurer’s liability [Koncepcja racjonalizacji szkody a zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela]

Paulina Wyszyńska-Ślufińska – Compensation for moral harm caused to a legal entity – does the new Polish Supreme Court resolution of 2023 provide a remedy for the Polish legal system? Some critical remarks in a comparative perspective [Zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną osobie prawnej – czy uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2023 r. (sygn. akt III CZP 22/23) stanowi remedium dla polskiego systemu prawnego? Kilka uwag krytycznych w perspektywie prawnoporównawczej]

Bartosz Kucharski – Gloss to a judgement of CJEU of 30th or March 2023, C – 618/21 AR and others versus PK S.A. and others [Glosa do wyroku TSUE z dnia 30 marca 2023 r., c-618/21 ar i in. przeciwko PK S.A. i in.]

Łukasz Żarnowiec – The Assessment of the nature of the provisions of national law setting the rules for the compensation for harm caused by the death of the closest person in the light of Art. 16 of the Rome II Regulation – comments in the context of a preliminary question submitted to the Court of Justice of the EU following the decision of the Bulgarian Supreme Court of Cassation of February 7, 2023 (case number C-86/23, HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG) [Ocena charakteru przepisów prawa krajowego wyznaczających reguły zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną śmiercią osoby najbliższej w świetle art. 16 rozporządzenia rzym II – uwagi na tle pytania prejudycjalnego przedstawionego Trybunałowi sprawiedliwości UE postanowieniem Bułgarskiego Najwyższego Sądu Kasacyjnego z 07.02.2023 r. (sprawa c-86/23, Huk-COBURGG-allgemeine Versicherung AG)