Projekt powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyresortowych Zespołów Roboczych do Spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro

14 września 2009
/
Aktualności

W dniu 14 lipca Polska Izba Ubezpieczeń otrzymała projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyresortowych Zespołów Roboczych do Spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską.

PIU ws. projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług

/
Aktualności

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (z 2 lipca 2009 r.). Informacja o tym projekcie została też przekazana wszystkim Członkom Izby.

PIU krytyczne wobec udzielania zamówień publicznych na ubezpieczenia grupowe

/
Aktualności

Polska Izba Ubezpieczeń wystosowała pismo do pana Jacka Sadowego, prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zawierające krytyczne uwagi do opinii UZP pt. Udzielanie zamówień na pracownicze grupowe ubezpieczenia na życie. W opinii tej UZP rekomenduje stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście zawierania umów grupowego ubezpieczenia na życie.

Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej

/
Aktualności

W dniu 10 czerwca br. Komisja Finansów Publicznych Sejmu RP w pierwszym czytaniu przyjęła poselski projekt ustawy: o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dodatkowe badania techniczne pojazdów nie zawsze potrzebne

/
Aktualności

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Nr 97 poz. 802 z dnia 23 czerwca 2009 r.). Wprowadza ona nowe zasady przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu, którego koszt uwzględniany jest w odszkodowaniu z ubezpieczenia OC lub AC.

PIU rozpoczyna współpracę z PAIiIZ

/
Aktualności

Polska Izba Ubezpieczeń nawiązała współpracę z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. PIU przygotowała raport – „Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 rok.

Prace PIU nad nową ustawą o usługach turystycznych

/
Aktualności

Polska Izba Ubezpieczeń popiera pomysł utworzenia Funduszu Zabezpieczeń Turystycznych (FZT) – mechanizmu chroniącego klientów biur podróży przed nieuczciwymi organizatorami wycieczek. Fundusz taki oparty byłby o składki wpłacane przez wszystkich touroperatorów. Składka uzależniona będzie od rodzaju usługi – najwięcej płaconoby za klienta wysłanego na wyjazd czarterowy, mniej za klienta wysłanego na wycieczkę autokarową czy młodzieżową. System ten byłby uzupełnieniem obecnego modelu gwarancji udzielanych przez ubezpieczycieli komercyjnych. Gwarancje pozostałyby podstawą systemu.