16 marca 2018

Ubezpieczyciele upowszechnią PPK

Autor: Jan Grzegorz Prądzyński

15 marca minął termin konsultacji społecznych dotyczących pracowniczych planów kapitałowych. To jeden z ważniejszych elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Złożyliśmy swoje uwagi do projektu ustawy. Chcemy jako branża ubezpieczeniowa aktywnie zaangażować się w budowę długoterminowych oszczędności Polaków.

Udział ubezpieczycieli – wzrost zaufania do projektu i wzmocnienie jego potencjału

Głównym postulatem branży jest uprawnienie zakładów ubezpieczeń na życie do prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Udział ubezpieczycieli w PPK z pewnością zwiększy potencjał do zakumulowania znacznych aktywów. Ubezpieczyciele mają wszak wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowane kadry w zarządzaniu znacznymi aktywami w długoterminowej perspektywie. Gwarantują też bezpieczeństwo, jako jednostki ściśle nadzorowane i spełniające wysokie wymogi kapitałowe. Istotne jest też to, że możemy od początku funkcjonowania programu wesprzeć go  informacyjnie, wykorzystując już istniejące relacje z pracodawcami. Mamy je poprzez wieloletnie doświadczenia z PPE, a to ogromny atut w budowaniu powszechności pracowniczych planów kapitałowych.

W naszej propozycji podkreślamy, iż udział ubezpieczycieli umożliwiłby wiele prokonsumenckich rozwiązań, np. możliwość oferowania ubezpieczeń wypadkowych bądź chorobowych, związanych z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu oszczędzający mogliby otrzymywać dodatkowe pieniądze na wypadek poważnego zachorowania i nie musieliby korzystać z kapitału już odłożonego w PPK. Ten pracowałby nadal na przyszłą emeryturę.

Najistotniejsze zmiany umożliwiające ubezpieczeniową formę PPK

Najistotniejsze zmiany, które proponujemy w projekcie, dotyczą uwzględniania specyfiki ubezpieczeniowej formy PPK, w tym m. in. kwestii ochrony aktywów w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń czy kwestii podatku od instytucji finansowych.

  • Bezpieczeństwo środków

Zapewnienie bezpieczeństwa środków zgromadzonych w ramach PPK na wypadek upadłości bądź likwidacji zakładu ubezpieczeń ma służyć wprowadzenie przepisu, który umożliwiałby przekazanie środków zgromadzonych w ramach PPK do instytucji wyznaczonej w przypadku upadłości bądź likwidacji zakładu. Instytucją wyznaczoną może być TFI, którego większościowym akcjonariuszem jest PFR. W ten sposób ewentualna upadłość ubezpieczyciela nie ma wpływu na stan pieniędzy zgromadzonych w PPK.

  • Podatek od niektórych instytucji finansowych, zwany potocznie podatkiem od aktywów

Aktywa zakładów ubezpieczeń obciążone są podatkiem w wysokości 0,4392 proc. w skali roku. Podatek ten nie stanowi kosztu uzyskania przychodów, a więc nie zmniejsza podstawy do opodatkowania podatkiem CIT. Dlatego jego efektywna wysokość to 0,5226 proc. Ustawa zalicza do podstawy opodatkowania wszystkie aktywa zakładów ubezpieczeń, a więc również aktywa zgromadzone w ramach IKE, IKZE i PPE.

Wysokość podatku jest zbliżona do proponowanego w projekcie ustawy o PPK limitu kosztów w umowach o prowadzenie zarówno PPK, jak i nowych IKE, IKZE i PPE. Wynosi on 0,6 proc. Oznacza to, że faktyczny limit kosztów i opłat dla zakładów ubezpieczeń, wyniesie mniej niż 0,08 proc.

Zgodnie z obecnym projektem ustawy, zakłady ubezpieczeń będą de facto pozbawione możliwości zawierania nowych umów IKE, IKZE i PPE. Przy proponowanych limitach kosztów i podatkach, brak będzie ekonomicznego uzasadnienia dla takich umów.  W konsekwencji nowe umowy o prowadzenie IKE, IKZE i PPE zawierane będą jedynie przez instytucje finansowe nieobciążone podatkiem od aktywów. Ponadto ze względu na niższe koszty w nowych umowach, klienci posiadający dotychczasowe umowy będą przenosili aktywa do funduszy inwestycyjnych oferujących niższe opłaty.

Proponujemy więc zwolnienie ubezpieczycieli z podatku od aktywów zgromadzonych w IKE, IKZE i PPE, a także, przy dopuszczeniu ubezpieczycieli do fazy akumulacji – PPK. Umożliwi to ubezpieczycielom dalsze oferowanie zarówno nowych produktów jak i kontynuowanie dotychczasowych umów. Należy również podkreślić, że zwolnienie takie byłoby neutralne dla budżetu państwa, ponieważ przy pozostawieniu w projekcie PPK jedynie funduszy inwestycyjnych, jak również de facto przeniesieniu nowych umów o prowadzenie IKE, IKZE i PPE do instytucji finansowych nieobciążonych tym podatkiem, podatek od aktywów PPK nie będzie naliczany.

W kwestii wynagrodzenia z kolei przyjęliśmy założenie, że łączny koszt udzielenia ochrony ubezpieczeniowej oraz wynagrodzenia z tytułu zarządzania aktywami nie  nie przekroczy proponowanego w projekcie limitu 0,6% aktywów.

Mamy nadzieję, że w toku dalszych prac nasze propozycje zostaną uwzględnione. Tym bardziej, że przykłady rozwiniętych państw, takich jak wielka Brytania, Holandia czy Australia pokazują, że ubezpieczyciele efektywnie zarządzają aktywami w produktach emerytalnych zbliżonych do polskiego projektu PPK.