7 kwietnia 2020

Ubezpieczyciele pomagają ograniczyć skutki pandemii

Autor: Jan Grzegorz Prądzyński

Ekonomiści nie pozostawiają złudzeń, gospodarka już zwolniła. Wiele osób odczuwa bardzo negatywne skutki pandemii i zmuszona jest szukać oszczędności. Polska Izba Ubezpieczeń opracowała rekomendacje działań dla branży, które ułatwią klientom przetrwanie trudnego okresu. Wiele inicjatyw już funkcjonuje, firmy wprowadzają rozwiązania indywidualnie. To ważne, że podchodzimy do wszystkich klientów bardzo elastycznie. Jak ubezpieczyciele pomagają ograniczyć skutki pandemii?

Kryzys to nie miejsce na automatyzm i sztywne trzymanie się utartych schematów. W ciągu kilku tygodni pokazaliśmy, że szybkość reakcji i umiejętność dostosowania się do nowych warunków to kluczowe elementy działania.

Ubezpieczyciele pomagają ograniczyć skutki pandemii – jesteśmy zdalnie

Ubezpieczenia są całkowicie zdalnie – od sprzedaży po likwidację szkód. Dla bezpieczeństwa i zgodnie z wymogami. Uproszczone procedury, większe wsparcie na infoliniach, ogromne zaangażowanie i praca wszystkich działów firm, ale też agentów, przyniosły rezultaty. Dzięki temu klienci są bezpieczni w swoich domach, ale nie muszą odkładać spraw ubezpieczeniowych.Ta elastyczność nie byłaby możliwa, gdyby nie ogromne wsparcie i wyrozumiałość nadzoru ubezpieczeniowego. Wiele naszych postulatów i problemów znalazło szybkie rozwiązanie i zrozumienie w Komisji Nadzoru Finansowego.

Ubezpieczyciele pomagają ograniczyć skutki pandemii: równowaga i stabilność

Pracując w bardzo zmienionych warunkach, nie możemy jednak zapominać o jednej kluczowej kwestii. Wszystkie nasze działania muszą służyć klientom, ale też nie mogą zachwiać równowagi na rynku. Każda inicjatywa – i podkreśla to również nadzorca – musi spełniać określone kryteria. Uwzględniamy więc szczególną sytuację finansową klientów, służymy dobru i bezpieczeństwu poszkodowanych, ale poprzez nasze działania nie wpływamy negatywnie na stabilność rynku ubezpieczeniowego. Ta stabilność to gwarancja, że ubezpieczenia będą chronić ludzi w najtrudniejszych chwilach, niezależnie od sytuacji ekonomicznej. Nie możemy jej zachwiać.

Pomoc dla klientów i kontrahentów

Nasze działania to pomoc dla klientów indywidualnych, korporacyjnych, ale także dla współpracujących z zakładami ubezpieczeń przedsiębiorstw i kontrahentów i ochrona ich przed likwidacją i niewypłacalnością. Mamy nadzieję, że w ten sposób branża ubezpieczeniowa częściowo zniweluje negatywne skutki pandemii, umożliwiając ciągłość działalności podmiotów gospodarczych i pomoc finansową dla klientów.

Polska Izba Ubezpieczeń rekomenduje zakładom, członkom Izby, działania dotyczące zarówno ubezpieczeń życiowych jak i majątkowych. Zakłady ubezpieczeń podejmują indywidualne decyzje, w jakim zakresie stosować rekomendacje. Ustalają też wszelkie szczegóły techniczne ich dotyczące. Wiele zakładów już komunikuje ułatwienia dla klientów, rekomendacje służą jako drogowskaz kolejnych działań.

Drogowskaz kolejnych działań – ubezpieczenia życiowe i majątkowe

Ubezpieczenia na życie

W ubezpieczeniach życiowych proponujemy, by w celu zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej klienci, którym odroczono (zawieszono) spłatę kredytu na skutek problemów finansowych, spowodowanych aktualną sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID-19, mogli zawiesić lub odroczyć składkę. Rekomendujemy w szczególności, by:

 1. Zakład ubezpieczeń mógł zdecydować o odroczeniu (zawieszeniu) dla całości lub części portfela ubezpieczeń, płatności składki za ubezpieczenie, zawarte w związku z umową kredytu za pośrednictwem banku, na okres do 3 miesięcy.
 2. W okresie odroczenia (zawieszenia) płatności składki jest świadczona ochrona ubezpieczeniowa.
 3. Odroczenia (zawieszenia) udziela się, w porozumieniu z bankiem, na indywidualny wniosek klienta złożony za pośrednictwem banku.
 4. Zakład ubezpieczeń ustala z klientem, za pośrednictwem banku, warunki udzielonego odroczenia (zawieszenia) płatności składki, w tym sposób rozliczenia i termin wymagalności zaległej składki należnej za okres udzielonego odroczenia (zawieszenia), biorąc pod uwagę konstrukcję produktu, postanowienia umowy i ogólnych warunków ubezpieczenia oraz sytuację banku i warunki udzielonego przez niego odroczenia (zawieszenia) w spłacie kredytu.

Dla klientów posiadających ubezpieczenie o charakterze oszczędnościowym lub inwestycyjnym:

 1. Zakład ubezpieczeń na życie może odroczyć lub zawiesić płatność składki za ubezpieczenie na życie o charakterze oszczędnościowym lub inwestycyjnym w przypadku problemów finansowych klienta, spowodowanych aktualną sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID-19.  Odroczenia lub zawieszenia udziela się na indywidualny wniosek klienta.
 2. Zakład ubezpieczeń ustala indywidualnie z klientem warunki udzielonego odroczenia lub zawieszenia płatności składki, w tym między innymi długość odroczenia lub zawieszenia płatności składki, sposób rozliczenia i termin płatności składki należnej za okres udzielonego odroczenia lub zawieszenia oraz zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, biorąc pod uwagę konstrukcję produktu, postanowienia umowy i ogólnych warunków ubezpieczenia.
 3. Proponowane działania mają zastosowanie do umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, umów ubezpieczenia na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, a także do innych umów ubezpieczenia z działu I załącznika do ustawy z dnia 15 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mających zapewnić wartość w dniu zapadalności lub wartość wykupu, która jest całkowicie lub częściowo narażona, bezpośrednio lub pośrednio, na wahania rynków (umowy ubezpieczenia na życie o charakterze oszczędnościowym lub inwestycyjnym).

Zakłady ubezpieczeń, w porozumieniu z bankami, podejmą indywidualne decyzje dotyczące możliwości przyjęcia rekomendowanych działań, jak również ich zakresu, okresu obowiązywania oraz szczegółowych warunków udzielania odroczenia (zawieszenia) płatności składki.

Ubezpieczenia majątkowe

W ubezpieczeniach majątkowych rekomendujemy:

 1. Obniżenie lub brak zwyżki przy płatności ratalnej za ubezpieczenie OC ppm, na indywidualny wniosek klienta, za raty przypadające w czasie pandemii.
 2. Priorytet przy naprawach pojazdów dla pracowników służby zdrowia i ratowników medycznych
 3. Wprowadzenia uproszczonego sposobu likwidacji prostych i relatywnie niewysokich szkód, np. zdalne oględziny (jeśli jest taka możliwość), oświadczenie poszkodowanego, telemedycyna itp.
 4. Wprowadzenie uproszczonego procesu odnowienia umów, zawierania nowych umów lub, na wniosek klienta na zasadach indywidulanie ustalonych przez każdy zakład ubezpieczeń, przedłużenia umów, których okres ubezpieczenia kończy się w okresie pandemii
 5. Wprowadzenie wygodnych dla klientów procedur inspekcji technicznych oceny ryzyka
 6. Kontynuację, po indywidualnej ocenie ryzyka, oferowania gwarancji organizatorom turystyki. Dzięki temu działaniu, rynek ubezpieczeniowy umożliwi ciągłość funkcjonowania tym przedsiębiorcom.
 7. W celu zminimalizowania ryzyka utraty płynności, najszybszą możliwą płatność kontrahentom za wykonaną usługę (warsztaty naprawcze, firmy transportowe, lekarze orzecznicy).

Stabilny rynek to też stabilna sytuacja naszych klientów. Ochrony ubezpieczeniowej nie wolno zawieszać na czas kryzysu, to właśnie wtedy najbardziej może się przydać. Ryzyko pandemii nie powoduje, że inne zagrożenia możemy odsunąć i się nie zdarzą. Nasze rekomendacje i działania służą więc temu, by klienci nie musieli podejmować tak trudnych decyzji i rezygnować z ochrony.