14 grudnia 2023

Porozumienie w sprawie rewizji dyrektywy Wypłacalność II

Autor: Bartosz Bigaj

13 grudnia br. w Brukseli zakończyły się trilogi dotyczące rewizji dyrektywy Solvency II. Komisja Europejska, Rada i Parlament Europejski doszły do porozumienia. To polityczny finał procesu legislacyjnego, który rozpoczął się we wrześniu 2021 roku, kiedy Komisja przedstawiła propozycje zmian dotyczące wypłacalności firm ubezpieczeniowych. To dla rynku dobra informacja – zmiany pozwalają uwolnić część rezerw.
Więcej środków na inwestycje

Najważniejszym obszarem w ramach rewizji były zmiany dotyczące wyliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w obszarze marginesu ryzyka, stopy kosztu kapitału (zmniejszenie z 6% do 4,75%), ekstrapolacji, korekty zmienności oraz ryzyka stopy procentowej. Celem nowelizacji było uproszczenie i lepsze dopasowanie rezerw do ryzyka, które ponoszą zakłady. Zmiany pozwolą ubezpieczycielom uwolnić część środków, które do tej pory musiały być trzymane w rezerwie. Dzięki temu możliwe będzie zainwestowanie ich, zwłaszcza w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, digitalizację sektora oraz dostosowanie się do nowych obowiązków z zakresu compliance. Zdaniem europosła Markusa Ferbera, prace nad rewizją Solvency II „pozwolą ubezpieczycielom nadal odegrać swoją rolę, nie narażając przy tym ubezpieczonych”.

Czytaj więcej

Zmiany w nadzorze

Rewizja Solvency II zmieni także zasady nadzoru w trzech głównych obszarach: nadzorze nad działalnością transgraniczną, nadzorze markostrożnościowym i nadzorze nad grupami. Nowelizacja ma pomóc krajowym nadzorcom, by skupiły się na głównych ryzykach systemowych. Pozwoli też wzmocnić i usprawnić współpracę w przypadku transgranicznej działalności ubezpieczeniowej. Dzięki zmianom krajowe organy z państw przyjmujących dostaną dodatkowe kompetencje. Wcześniej miały ograniczone możliwości reagowania na nieprawidłowości w działaniu zakładów z siedzibą w innym państwie. Zmiany w obszarze działalności transgranicznej poszerzą też rolę EIOPA. Nowelizacja zwiększy także nadzór nad ryzykiem płynności zakładów i doprowadzi do zmian liczenia kapitałowego wymogu (SCR) dla grup.

Lepsze odwzorowanie zasady proporcjonalności dla małych zakładów

Celem zmian Solvency II miało być także zwiększenie proporcjonalności w nadzorze tak, aby wymogi wprowadzone w dyrektywie były lepiej dostosowane do rzeczywistych ryzyk. Z rewizji skorzystają zatem małe zakłady ubezpieczeń o prostym modelu biznesowym, które będą zwolnione z części wymogów administracyjnych.

Uwzględnianie i komunikowanie związanych z zrównoważonym rozwojem ryzyk

Rewizja wprowadzi nowe regulacje, które zmuszą zakłady ubezpieczeń do większego uwzględniania ryzyk związanych z zrównoważonym rozwojem i przygotowywania bardziej szczegółowych raportów na ten temat. To umożliwi ubezpieczającym łatwiejsze zrozumienie środowiskowych aspektów działalności zakładów.

Porozumienie to dopiero początek

Przyjęcie porozumienia rozpocznie prace na poziomie technicznym i to dopiero po ich zakończeniu poznamy ostateczne brzmienie przepisów. Po ostatecznym przyjęciu dyrektywy przez Parlament, rozpoczną się dodatkowe prace dotyczące zmiany regulacji niższego rzędu – rozporządzeń delegowanych, wytycznych czy Q&A. Wstępna ocena EIOPA przewiduje, że dotyczą około 100 tekstów, które również będą musiały przejść proces konsultacji publicznych. Te prace potrwają jeszcze ok dwóch lat.