Sustainable finance – nowy kierunek dla rynku ubezpieczeń?

Autor: Ekspert Rynku

Sustainable finance („zrównoważone finansowanie”) to jeden z priorytetów Komisji Europejskiej na nadchodzące lata. Wpisuje się w dążenie do bardziej ekologicznej i zrównoważonej gospodarki. A w dłuższej perspektywie w osiągnięcie neutralności klimatycznej. W praktyce oznacza to pracę nad wieloma dyrektywami i regulacjami, które ułatwią realizację tak określonego celu. Jaki wpływ będą one miały na rynek ubezpieczeń?

Karolina Stankiewicz,  stażystka w Zespole ds. Współpracy Międzynarodowej PIU.

19 czerwca w siedzibie Insurance Europe w Brukseli odbyło się spotkanie dotyczące zrównoważonego rozwoju. Przedstawiciele krajowych stowarzyszeń branżowych, reprezentanci instytucji unijnych, Komisji Europejskiej oraz EIOPA, a także przedstawiciele firm wymienili opinie na temat kierunku, w jakim podążają unijne prace dotyczące sustainable finance. Firmy zaprezentowały, w jaki sposób włączają kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem w swoją codzienną pracę. Jak się okazało, sustainable finance znajduje w ubezpieczeniach zastosowanie na wielu poziomach. Ale co to właściwie jest?

Czym jest sustainable finance?

Zrównoważone finansowanie to dostarczanie funduszy inwestycjom, w których pod uwagę bierze się tzw. czynniki ESG (environmental, social, governance). Są one związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym. Mierzą przede wszystkim wkład, jaki dana inwestycja może mieć w zrównoważony rozwój. Kluczowym elementem sustainable finance są zielone inwestycje. Mają zapewnić wzrost gospodarczy przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko. Odbywa się to poprzez działania związane z walką z zanieczyszczeniem, niższą emisją gazów cieplarnianych oraz efektywniejszym zarządzaniem surowcami naturalnymi. Ważna przy tym jest również większa świadomość i przejrzystość ryzyka, które może zagrozić stabilności i trwałości systemu finansowego, oraz którym podmioty korporacyjne muszą odpowiednio zarządzać.

Unijne plany i priorytety

Komisja Europejska zajmuje się tematyką związaną z sustainable finance od 2016 roku. Powołano wówczas Grupę Ekspertów Wysokiego Szczebla. Grupa składa się z 20 specjalistów z sektora finansowego, świata nauki, instytucji unijnych oraz społeczeństwa obywatelskiego. Wypracowali oni rekomendacje, na podstawie których KE opublikowała plan działania dotyczący finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Plan oparto na trzech filarach: ukierunkowaniu przepływów kapitału na bardziej zrównoważoną gospodarkę, uwzględnianiu kwestii zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu ryzykiem oraz wsparciu przejrzystości i podejścia długoterminowego.

Te nadrzędne cele realizowane mają być poprzez konkretne propozycje legislacyjne, dyrektywy i wytyczne. Wśród nich należy wymienić plan stworzenia jednolitej unijnej klasyfikacji, która będzie dostarczać inwestorom informacji na temat tego, które działania wpisują się w cele związane ze zrównoważonym rozwojem na podstawie kryteriów, progów i wskaźników. Prace nad przygotowaniem tej nowej systematyki już trwają. 18 czerwca opublikowano raport grupy eksperckiej, w którym zaproponowano kryteria techniczne dla 67 rodzajów działalności. Przyjęcie rozporządzenia w sprawie nowej klasyfikacji zaplanowano na trzeci kwartał bieżącego roku. Ponadto KE przygotowała jeszcze propozycje stworzenia wskaźników referencyjnych z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz standaryzacji sprawozdawczości dotyczącej tej kwestii.

Związek z branżą ubezpieczeniową

Przedstawiciele KE deklarują, że zakłady ubezpieczeń znajdują się w szczególnej pozycji. Mogą bowiem wpływać na przystosowanie do zmian klimatu w trojaki sposób. Po pierwsze, jako inwestorzy długoterminowi są w stanie przenieść kapitał w kierunku działań związanych z wytrzymałością i przystosowaniem do zmian klimatycznych. Po drugie, jako zarządzający ryzykiem mogą podzielić się wiedzą i doświadczeniem z zakresu jego ograniczania. Zrobią to poprzez dostarczanie historycznych danych, czy poprzez modelowanie ryzyka i działania zwiększające odporność na wpływ zmian klimatycznych. Po trzecie, jako underwriterzy, którzy poprzez ustanowione ceny mogą dawać sygnał dla inwestycji adaptacyjnych czy interwencji politycznych.

KE wystosowała do EIOPA prośbę o poradę w sprawie integracji ryzyk i czynników związanych ze zrównoważonym rozwojem poprzez poprawki lub akty delegowane do Solvency II oraz IDD.

Prace dotyczące sustainable finance wciąż trwają. Warto je obserwować, by wiedzieć, w jakim kierunku ostatecznie pójdzie Komisja Europejska.

 

Karolina Stankiewicz jest studentką programu podwójnego dyplomu Sciences Po Paris i University College London. Jest na specjalizacji z ekonomii i stosunków międzynarodowych.