27 czerwca 2023

Rekomendacja U – dobry dialog z rynkiem

Autor: Jan Grzegorz Prądzyński

Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła 26 czerwca br., a 27 ogłosiła, nowelizację Rekomendacji U regulującej sprzedaż ubezpieczeń przez banki, która zastąpi Rekomendację U KNF z 2014 r. Urząd zwraca uwagę, że konieczność aktualizacji Rekomendacji U wynikała z potrzeby dostosowania jej treści do obecnie obowiązujących przepisów. Polska Izba Ubezpieczeń brała udział w pracach nad projektem nowelizacji. Wypracowano dobry dokument, spełniający oczekiwania nadzorcze oraz umożliwiający oferowanie wartościowych produktów.
Rekomendacja U – zmiana otoczenia regulacyjnego

Od wydania Rekomendacji U w 2014 r. istotnie zmieniło się otoczenie regulacyjne determinujące określone obowiązki banków w zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych w ramach bancassurance.  W szczególności weszły w życie przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zmiany zaproponowane w obecne Rekomendacji U uwzględniają również wnioski wskazane w opublikowanym w 2022 r. raporcie i ostrzeżeniu EIOPA dot. produktów CPI (Credit protection insurance) sprzedawanych przez banki.

Rekomendacja U – dla banków, ale i ubezpieczycieli

Rekomendacji U nie jest bezpośrednio skierowana do zakładów ubezpieczeń, ale wymagania w niej zawarte istotnie wpływają na działalność ubezpieczycieli, którzy w zakresie bancassurance współpracują z bankami, spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz oddziałami instytucji kredytowych (dalej: instytucje bankowe). W wielu miejscach projektowana Rekomendacja wprost odnosi się do zakładów ubezpieczeń, nakładając na instytucje bankowe obowiązki, których spełnienie nie jest możliwe bez udziału zakładu ubezpieczeń.

PIU – udział w pracach

Z tego powodu Polska Izba Ubezpieczeń była bardzo aktywna w trakcie prac nad projektem nowelizacji Rekomendacji U. Należy przy tym podkreślić otwartość Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na dialog z rynkiem ubezpieczeń w trakcie tych prac i zrozumienie uwag oraz argumentów przedstawianych przez branżę. Przyjęta przez KNF nowelizacja Rekomendacji U jest dobrym dokumentem, spełniającym zarówno oczekiwania nadzorcze, jak i umożliwiającym oferowanie wartościowych produktów ubezpieczeniowych klientom banków.

Branża ubezpieczeniowa i bankowa pracują obecnie nad dobrymi praktykami dotyczącymi produktów CPI. Mają one na celu dodatkowe zapewnienie wartości produktu CPI dla klienta i w założeniu będą uzupełnieniem przyjętej przez KNF nowelizacji Rekomendacji U. Mapa drogowa przedstawiająca założenia tych dobrych praktyk została przedstawiona podczas X Kongresu PIU w Sopocie w maju br. Prace nad dobrymi praktykami mają zakończyć się w październiku br.