Najważniejsze wydarzenia 2018 r. na rynku ubezpieczeń i prognozy na 2019 – według ekspertów PIU

Autor: Agnieszka Durska

Ani się obejrzeliśmy, a rok 2018 mamy już za sobą. Przyniósł on kilka wymagających zmian na rynku. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń i badanie potrzeb klientów, RODO czy PPK, to największe projekty, którymi w tym roku się zajmowaliśmy. Jakie zadania czekają na nas w 2019 r.?

Najważniejsze wydarzenia 2018 r. na rynku ubezpieczeń

 

Barbara Sanek

Barbara Sanek, radca prawny w Polskiej Izbie Ubezpieczeń

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

To największa zmiana w dystrybucji ubezpieczeń od wielu lat. Dotyczy samego pojęcia dystrybucji ubezpieczeń, jak i obowiązków dystrybutorów. Dla rynku bez wątpienia oznacza więcej pracy, ale też zwiększa ochronę klientów. Oczywiście zmiany wiążą się z tym, że i od klientów wymagamy więcej. Muszą być bardziej cierpliwi, ponieważ zawarcie umowy ubezpieczenia wydłużyło się i bardziej sformalizowało.

Na pewno w 2019 r. będziemy już mieli szansę zobaczyć, jak strony i organy kontrolne będą interpretowały obowiązki związane z dbaniem o najlepiej pojęty interes klienta, zapewnienie zgodności umowy z wymaganiami i potrzebami klienta, unikaniem konfliktów interesów itd. Badania potrzeb musimy się po prostu nauczyć, przyzwyczaić do nowych wymogów sprzedażowych. Tak jak do szkoleń zawodowych i egzaminów, które zdają pracownicy zakładów ubezpieczeń, wykonujący czynności dystrybucyjne. Z czasem będzie nam znacznie łatwiej, bo jak wiadomo ten pierwszy moment po zmianach jest zawsze najtrudniejszy.

Anna Kwiatkowska

Anna Kwiatkowska, ekspert PIU

RODO

W listopadzie 2018 r. do Sejmu skierowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO 2016/679 (druk nr 3050). Prace na projektem prowadzone będą w ramach powołanej podkomisji nadzwyczajnej i rozpoczną się na początku 2019 r.

Dla nas kluczową kwestią jest to, byśmy mogli przetwarzać dane osobowe, w tym w szczególności dotyczące zdrowia, na potrzeby oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz w celu wykonania umowy ubezpieczenia bez konieczności pozyskiwania zgód od klienta. Nasze zastrzeżenia zgłosiliśmy i będziemy aktywni w pracach parlamentarnych.

Mimo że przepisy RODO są z nami od 2016 r. i są trudną materią pod względem interpretacyjnym, to pozytywnie odbieramy możliwość samoregulacji. Dlatego też jesteśmy i będziemy także w 2019 r. obecni na wielu forach, które podnoszą świadomość i budują spójne podejście do rozporządzenia.

Jednym z takich miejsc jest m.in. Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych, powołana w lipcu 2018 r. w Ministerstwie Cyfryzacji. W jej ramach przygotowaliśmy poradnik, który odpowiada na najważniejsze pytania w związku ze stosowaniem RODO.

Rok 2019 to przede wszystkim zbieranie doświadczeń, budowa standardów, dobrych praktyk oraz interpretacji przepisów prawa.

Piotr Wrzesiński

Piotr Wrzesiński, ekspert PIU

PPK

Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę jest niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo finansowe milionom Polaków, gdy skończą aktywność zawodową. Ubezpieczyciele zaoferują PPK. To jedna z ważniejszych ustaw w mijającym roku. Przed nami ogromne wyzwania informacyjne, bo od tego, jak mówimy o PPK zależy powodzenie programu. Start w lipcu 2019, ale my już w tym roku pracowaliśmy intensywnie. Przede wszystkim skutecznie przekonaliśmy wszystkich, że ubezpieczyciele są w programie niezbędni, bo mają doświadczenia i kontakty z pracodawcami, co przełoży się na powszechność programu. A to z kolei warunek jego sukcesu. PIU na pewno aktywnie włączy się w działania komunikacyjne, w tym te prowadzone przez PFR, a grupy ubezpieczeniowe już pracują nad ofertą.

Dorota Fal

Dorota M. Fal, doradca zarządu PIU

Zadośćuczynienia

Jedną z najtrudniejszych kwestii w ubezpieczeniach jest ustalenie wypłat w tym, co niewycenialne – nie ma dobrej miary na cierpienie i ból. Dlatego od dawna już zabiegamy o regulację zadośćuczynień. Taka regulacja to przejrzystość i przewidywalność wypłat dla poszkodowanych. W mijającym roku w wykorzystywaliśmy już wyniki prac Forum Zadośćuczynień, które stały się wskazówką średnich wysokości zadośćuczynień za śmierć osoby bliskiej, akceptowanych zarówno przez sądy jak i poszkodowanych. To pozwala na stopniowe zwiększanie przewidywalności w tym zakresie.

Sporo dzieje się też w zakresie zadośćuczynień za ból i cierpienie dla samego poszkodowanego. Coraz częściej ubezpieczyciele posiłkują się rekomendowaną przez WHO klasyfikacją ICF, która kompleksowo ocenia funkcjonowanie człowieka. ICF pozwala odejść od tradycyjnych metod oceny uszczerbku na zdrowiu u poszkodowanych. PIU przeprowadziła cykl szkoleń w kilku miastach, które popularyzowały zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia.

Nowe podejście do szkód osobowych

W 2018 r. ubezpieczyciele zaczęli też podchodzić inaczej do tzw. szkody osobowej. Oprócz finansowej rekompensaty za ból i cierpienie, zwracają się ku systemowi kompleksowego reagowania. Ma to na celu jak najszybsze przywrócenie poszkodowanemu sprawności i umożliwienie powrotu do aktywnego życia. Wczesna i kompleksowa rehabilitacja jest tematem prac utworzonej w mijającym roku  grupy ekspertów ds. rehabilitacji w PIU. Konferencja „Po drugiej stronie stoi człowiek” zorganizowana przez Centrum Pomocy Poszkodowanym była wymianą dobrych praktyk, a także prezentacją nowego podejścia do szkód osobowych. Z całą pewnością będziemy prace w tym zakresie kontynuować w przyszłym roku.

Uchwały Sądu Najwyższego

Jednym z istotnych dla branży tematów były Uchwały Sądu Najwyższego dotyczące stanów wegetatywnych. Wbrew rozmaitym obawom interesariuszy nie wprowadziły one zamieszania na rynku zadośćuczynień i okazały się na tyle precyzyjne, że wskazują na przesłanki, które w określonym zakresie stanowią o zasadności roszczeń.

Paweł Sawicki, doradca zarządu PIU

Regulacja firm odszkodowawczych

W 2018 r. powstał projekt ustawy regulujący działalność firm odszkodowawczych. Jest to projekt senacki. Należy się spodziewać wznowienia prac i uchwalenia ustawy w I kwartale 2019 roku.

Czy podjęta przez Senat inicjatywa legislacyjna jest konieczna? Firmy odszkodowawcze mają swoją ważną rolę do wypełnienia, nie mniej patologie, jakie się na tym rynku pojawiają, przemawiają zdecydowanie za regulacją.

Kluczowym zapisem w projekcie jest zakaz przelewania odszkodowania na rachunek firmy odszkodowawczej. To na tym polu dochodzi do największych nadużyć, jak przetrzymywanie czy przywłaszczenie pieniędzy poszkodowanego przez firmę odszkodowawczą. Inne istotne regulacje to ograniczenie wysokości wynagrodzenia (20%), zakaz pewnych form akwizycji, czy wprowadzenie obowiązkowego OC. Nie ma wątpliwości, że regulacja działalności firm odszkodowawczych będzie miała pozytywny skutek przede wszystkim dla osób poszkodowanych w wypadkach.

Brexit

Jednym z istotnych tematów ubezpieczeniowych w roku 2018 był brexit. W przypadku braku porozumienia w zakresie warunków opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię (no-deal brexit, twardy brexit), 29 marca 2019 r. z formalnego punktu widzenia Wielka Brytania znajdzie się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. O ile czarny scenariusz się ziści, polskie zakłady ubezpieczeń nie będą już mogły zawierać umów z reasekuratorami brytyjskimi.

Na rynku londyńskim oferowane są atrakcyjne produkty finansowe, w tym ubezpieczenia cybernetyczne, lotnicze, transportowe, morskie, specjalistyczne OC. Rynek brytyjski dysponuje szerszym know-how w zakresie ochrony ryzyk nietypowych i nowych, co ma też duże znaczenie dla innowacyjności polskiej gospodarki.

Istotne jest również zagadnienie ważności dotychczas zawartych umów reasekuracji. Konieczne może okazać się zawarcie umów alternatywnych, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami zakupu ochrony. Mówiąc o braku porozumienia wymienia się jeszcze ryzyko wzrostu wymogów kapitałowych, czy konieczności współpracy z reasekuratorami, którzy deklarują wycofanie się z ochrony przemysłu opartego na węglu.

Najlepszym rozwiązaniem wydaje się przygotowanie swego rodzaju specjalistycznej ustawy gwarantującej przynajmniej czasową możliwość zawierania umów reasekuracji w Wielkiej Brytanii. Przecież w ciągu jednego dnia brytyjski system wypłacalności nie stanie się nagle nierównoważny z systemem europejskim. Czasami podnosi się wątpliwości, czy takie przepisy będą zgodne z prawem europejskim. Prawo wspólnotowe nie przewiduje jednak regulacji na wypadek scenariusza no – deal i dlatego priorytetem powinna być ochrona polskiego rynku ubezpieczeniowego. Proces związany z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię jest stosunkowo dynamiczny, możliwych jest wiele scenariuszy. Trudno zatem pokusić się o jakieś prognozy na rok 2019.

Rafał Mańkowski, ekspert i analityk PIU

Zmiany klimatyczne

Najważniejszym wydarzeniem klimatycznym w 2018 r. była susza. Szacowany koszt tego zjawiska to według raportu PIU 2,6 mld zł. Ze względu na to, że zjawisko to wpłynęło bardzo niekorzystnie na sytuację większości gospodarstw rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęło propozycję zmian legislacyjnych PIU, polegającą na uwolnieniu franszyzy redukcyjnej w przypadku tego ryzyka. Spowoduje to, że ochroną objęte będą faktycznie zdarzenia będące wynikiem drastycznego deficytu wody, a składka będzie ustalona na poziomie akceptowanym dla producentów rolnych.

Biorąc pod uwagę skalę tegorocznej suszy zarówno w Polsce, jak i północno-zachodniej Europie oraz anomalie pogodowe z ostatnich lat przygotowaliśmy wspólnie z Deloitte raport pod tytułem „Klimat ryzyka”. Data nie była przypadkowa. W grudniu bieżącego roku odbywała się w Katowicach konferencja klimatyczna COP24.

Chcieliśmy zwrócić uwagę opinii publicznej na rolę ubezpieczeń w polityce zarządzania ryzykiem, konieczności poprawy planowania przestrzennego oraz gromadzenia danych o katastrofach, dzięki którym możliwe będzie zrozumienie niebezpiecznych zjawisk.

W listopadzie weszła w życie umowa o wzajemnym uznawaniu roszczeń regresowych w ubezpieczeniach majątkowych oraz uruchomiony został system informatyczny do obsługi regresów majątkowych SOPR_M. Przygotowanie tego porozumienia wraz narzędziami informatycznymi było skomplikowanym procesem, ponieważ ubezpieczenia majątkowe różnią się znacznie od siebie pod względem zakresu ochrony, występują różne limity sum gwarancyjnych itp. W związku z tym musieliśmy przygotować procesy obsługowe i kontrolne dla wielu rodzajów szkód.

A co może wydarzyć się w 2019 r.? Prawdopodobnie będziemy musieli stawić czoło kolejnym niekorzystnym zjawiskom atmosferycznym. Już zimą, jeżeli okaże się znowu bezśnieżna, wiadomo będzie, czy czeka nas wiosenna susza.

Zatory płatnicze

Wyzwaniem dla rynku ubezpieczeniowego może być słabnąca koniunktura gospodarcza. Już w tym roku obserwowane były negatywne trendy w postaci wzrostu kosztów produkcji i pracy, pogarszała się płynność przedsiębiorstw i większego znaczenia nabrał problem zatorów płatniczych.

 

Łukasz Kulisiewicz

Łukasz Kulisiewicz, ekspert PIU

Stabilizacja cen OC ppm

Bez wątpienia to jedna z najważniejszych kwestii. Ceny OC są stabilne. Niestety, nie jest to trwałe. Już obserwujemy spadki, które mogą odbić się na wynikach ubezpieczycieli w kolejnym roku. A to nie będzie dobre ani dla zakładów, ani dla klientów.

Rozliczenia rzeczowe

Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych ważną sprawą pozostanie problem rozliczeń szkód rzeczowych, a w szczególności tych, które rozliczamy na podstawie kosztorysów. Dlaczego? Praktycznie każdy, kto chce naprawić pojazd w warsztacie, może skorzystać z szerokiej oferty ubezpieczyciela w tym zakresie. Ba, firma ubezpieczeniowa i warsztat większość spraw załatwi za klienta włącznie z coraz bardziej popularną usługą door-to-door, która minimalizuje zaangażowanie poszkodowanych w naprawę.

Zupełnie inaczej rzecz się ma przy chętniej wybieranym przez klientów rozliczeniu kosztorysowym, gdzie w dużej mierze wcale nie chodzi o naprawę pojazdu. Chodzi o gotówkę, której być może część zostanie przeznaczona na jako takie przywrócenie pojazdu do stanu używalności, ale część bywa spożytkowana na inne dobra materialne niezwiązane z powstałą szkodą. Poklejony zderzak czy wyszpachlowane drzwi nie wpłyną negatywnie na komfort jazdy właściciela tak naprawionego pojazdu. Nadwyżka gotówki poprawi istotnie samopoczucie wielu… Czy klienci myślą o bezpieczeństwie? „Przecież mi się nic nie stanie, jeżdżę bezpiecznie, po coraz lepszej sieci dróg i coraz lepszym autem”! A skoro już mówimy o bezpieczeństwie.

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

40 tysięcy wypadków rocznie na ponad 20 milionów zarejestrowanych w Polsce pojazdów daje każdemu kierowcy  0,2% szansę, że i on przyczyni się do pogorszenia rankingów wypadkowych. Mamy jedno z ostatnich miejsc w europejskich statystykach. Wciąż czekamy na Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która ma zaproponować zmiany w całym systemie związanym ze szkoleniem kierowców, nieuchronnością kar i wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Oby Niemcy czy Francuzi mogli się od nas uczyć, a wskaźniki ofiar śmiertelnych nie przekroczyły poziomów skandynawskich – tego życzę nam wszystkim, nie tylko na 2019 r.

Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne

W 2019 r. popularyzacja ubezpieczeń dobrowolnych powinna być priorytetem. To i od nas zależy, by klienci docenili ich wartość. Z Auto Casco korzysta obecnie najdalej co czwarty właściciel pojazdu, a większość z nich dlatego, że ma auto na kredyt lub w leasingu. Przypominajmy, że zarówno produkt jak i jego cena są zdecydowanie dostępne dla coraz większej liczby klientów. Jeździmy coraz nowszymi samochodami. Warto je chronić…. od własnej głupoty, bo tak się często mówi o ubezpieczeniu typu casco i innych nieprzewidzianych zjawisk, jak choćby spadających gałęzi.

BLS

Warto pamiętać i propagować rozwiązania w ramach bezpośredniej likwidacji szkód. Relacja klient – zakład ubezpieczeń, łatwość korzystania, uproszczenie procesu to niekwestionowane zalety. Może warto wprowadzić ten system jako zapisy w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK na wzór przyjęty np. w Rumunii.

 

Mariusz Kuna

Mariusz Kuna, szef Działu Zarządzania Informacją Ubezpieczeniową

Cyfryzacja ubezpieczeń

W tym roku ważnym wydarzeniem była publikacja raportu ukazującego poziom cyfryzacji sektora ubezpieczeń w Polsce. Raport przygotowany przez PIU i Accenture pokazał doskonale, w jakim miejscu jest branża, jaki jest stan cyfryzacji sektora, ale również wskazał dalsze kierunki rozwoju. Wskazaliśmy technologie, które będą się w najbliższym czasie rozwijać.

W 2019 r. jednym z najważniejszych wyzwań dla rynku będzie wypracowanie standardu identyfikacji elektronicznej klientów i próby wdrożenia  wypracowanego rozwiązania. Identyfikacja elektroniczna klientów to możliwość ich rozpoznania i obsłużenia na odległość. To jedna z głównych potrzeb digitalizacyjnych branży, która stanowi klucz do elektronizacji obsługi i produktów. Chcielibyśmy, aby pod koniec 2019 r. klienci mogli być obsługiwani za pośrednictwem komputera lub telefonu tak samo dobrze, jak w punktach stacjonarnych.

W 2019 r. wiele się będzie mówiło o technologii internetu rzeczy (IoT). W Ministerstwie Cyfryzacji już trwają prace nad raportem opisującym szanse i bariery internetu rzeczy w Polsce. Raport ma się pojawić na przełomie I i II kwartału, a my bierzemy udział w przygotowaniu publikacji. Dla ubezpieczycieli technologia IoT to szansa na optymalizację procesów i produktów ubezpieczeniowych oraz wprowadzanie nowych produktów i usług. Technologia umożliwia monitorowanie on-line określonych parametrów urządzeń i produktów, co pozwoli ubezpieczycielom lepiej je zabezpieczyć i reagować na pojawiające się zdarzenia. Ubezpieczyciele będą mogli automatycznie reagować na dane otrzymywane z czujników (np. wezwanie hydraulika po otrzymaniu informacji o zalaniu).

Postęp technologiczny, w szczególności w kontekście usług cyfrowych, internetu rzeczy, rozproszonych baz danych itp. spowoduje, że istotnym tematem będą w dalszym ciągu ryzyka cybernetyczne.

 

Renata Orzechowska

Renata Orzechowska, ekspert PIU

Nowe technologie, nowa mobilność

Na początku roku weszły w życie przepisy, które stwarzają warunki dla rozwoju elektro- i automobilności w Polsce. Pojawienie się na polskich drogach takich samochodów może mieć spory wpływ na rynek autocasco. Przynajmniej  w pierwszym okresie od wprowadzenia na rynek, ceny samochodów elektrycznych i autonomicznych mogą być wyższe od cen tradycyjnych samochodów. W razie uszkodzenia nawet drobnego elementu, naprawa może wiązać się z koniecznością wymiany całego modułu, dlatego możemy spodziewać się wzrostu kosztów naprawy samochodów.

W ubezpieczeniach OC może sporo zmienić wprowadzenie do ruchu drogowego pojazdów autonomicznych. Wprawdzie prace nad ich wprowadzeniem są nadal w fazie testowej, jednak w każdej chwili może nastąpić przełom. O ile obecnie, wypadki drogowe najczęściej powodują kierowcy, o tyle w przypadku samochodów autonomicznych, szkodę może spowodować błąd w oprogramowaniu. Dlatego należy się spodziewać, że w przyszłości ciężar odpowiedzialności za szkody będzie przesuwał się z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w kierunku ubezpieczenia producentów samochodów, oprogramowania i ich projektantów, a nawet firm serwisujących i aktualizujących programy. To jednak daleka perspektywa.

Nadchodzący rok powinien być czasem, w którym zaczniemy się do tego wyzwania przygotowywać. Jest dużo do zrobienia. Przede wszystkim należy zidentyfikować przepisy, które trzeba dostosować lub zagadnienia, które wymagają uregulowania.  Przede wszystkim jednak należy zacząć przyzwyczajać się do tego, że składki za ubezpieczenia pojazdów nowej mobilności mogą być wyższe.

 

Monika Chłopik

Monika Chłopik, ekspert PIU

Elektryczne urządzenia transportu osobistego

Kolejnym zagadnieniem, nad którym będziemy zastanawiać się w przyszłym roku będą zasady użytkowania elektrycznych urządzeń transportu osobistego, takich jak elektryczne hulajnogi, deskorolki czy rowery. Tu rzeczywistość pozostawiła daleko w tyle prawo. Brakuje definicji tych urządzeń. Nie wiemy, czy elektryczna hulajnoga nie jest czasem pojazdem wolnobieżnym podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Z punktu widzenia branży ubezpieczeniowej to ważne pytanie. Ale wątpliwości jest więcej. Czy poruszający się takim urządzeniem to pieszy, czy kierowca, jakie przepisy go obowiązują, czy powinien posiadać prawo jazdy, czy urządzenie powinno podlegać rejestracji, itd. Problem zauważa coraz więcej osób i instytucji, dlatego można oczekiwać, że w najbliższym czasie zostaną podjęte próby wypracowania jakiś regulacji lub przynajmniej interpretacji obowiązujących przepisów.

Jednocześnie, zauważmy, że w ramach prac unijnych nad zmianami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności, Komisja Europejska wskazała, że nowe rodzaje pojazdów, takie jak rowery elektryczne, pojazdy typu segway, skutery elektryczne, wchodzą już w zakres dyrektywy. Parlament Europejski zaproponował jednak, aby zostały wyłączone z zakresu dyrektywy, a ich objęcie obowiązkowym OC ppm pozostawione zostało ustawodawcy krajowemu.

W ramach zmian proponowanych do dyrektywy zaproponowane zostało także wprowadzenie definicji ruchu pojazdu, harmonizacja minimalnych sum gwarancyjnych, uregulowanie zasad dotyczących wypłaty odszkodowania w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela oraz uznawania oświadczeń o przebiegu ubezpieczenia.  Z uwagi na liczne uwagi do proponowanych zmian, nowe propozycje uregulowań oraz zbliżający się koniec kadencji Parlamentu Europejskiego, nie będzie możliwe zakończenie prac nad zmianą dyrektywy jeszcze w tej kadencji. Z pewnością jednak temat podejmie nowy Parlament.

 

Agnieszka Durska, ekspert ds. komunikacji

Będzie coraz więcej o ubezpieczeniach!

O powyższych zagadnieniach, na które wskazują eksperci Izby, czytaliście i będziecie czytać na naszych blogach. Tu, na blogu eksperckim, do którego współtworzenia serdecznie zapraszamy, i na blogu poradnikowym Na wypadek gdy. Blog ekspercki pozwala Wam na wyrażenie własnych opinii i podzielenie się tym, co uważacie, że jest dla naszego rynku istotne. Piszą tu nie tylko pracownicy PIU. Przedstawiciele rynku coraz chętniej się do nas zgłaszają z pomysłami na teksty. Na bloga w ciągu roku zajrzało ponad 13 tys. osób!

Głównym wnioskiem badaniu wizerunkowego, które w 2016 r. przeprowadził na nasze zlecenie Deloitte, było uruchomienie aktywnej komunikacji. Problemem branży, który sami wskazywaliśmy, okazało się bowiem to, że niewiele o sobie mówiliśmy, byliśmy bierni. Z cała pewnością możemy dziś stwierdzić, że to się zmieniło. Mówimy coraz więcej, pokazujemy wpływ ubezpieczeń na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, mówimy o ważnych społecznie sprawach: oszczędzaniu na emeryturę, zmianach klimatycznych, zarządzaniu ryzykiem, bezpieczeństwie poszkodowanych. Ważne, byśmy o trudnych kwestiach potrafili mówić prosto i przekonująco – to również jedna z naszych odpowiedzialności.

Dlatego cieszymy się, że na blog poradnikowy od lutego zajrzało ponad 31 tysięcy osób! Zaś materiały wideo czy infografiki, które publikowaliśmy w kanałach społecznościowych docierały każdorazowo do ponad 100 tys. osób. Dobrze podana i sprawdzona wiedza ubezpieczeniowa jest bardzo potrzebna – ułatwia życie klientom, ale i Wam. Materiały PIU chętnie udostępniacie, a my przygotowujemy je z myślą o Was również. Dlatego tym bardziej zapraszamy do naszej społeczności na Facebooku – grupy Ubezpieczeniowe know how. Tam właśnie dzielimy się wiedzą i materiałami. Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje. Na pewno w 2019 r. materiałów, wideo, infografik i tekstów, będzie jeszcze więcej.

 

Spokojnych Świąt i bezpiecznego 2019 roku!

KARTKA PIU