Konsultacje dotyczące rozporządzenia delegowanego do IDD – stanowisko PIU

Autor: Piotr Wrzesiński

W Unii Europejskiej trwają prace dotyczące dwóch ważnych dla branży aktów prawnych – Solvency II oraz IDD. Celem jest przesunięcie przepływu kapitału z działań, które mają negatywne konsekwencje społeczne i środowiskowe oraz finansowanie działań gospodarczych przynoszących społeczeństwu rzeczywiste korzyści długoterminowe. Właśnie skończyły się konsultacje dotyczące projektów rozporządzeń delegowanych do Solvency II i IDD. Dlaczego tekst rozporządzenia do IDD może wprowadzać w błąd?

Tu znajdziecie tekst konsultowanego rozporządzenia >>>

Zmiany wymogów w obecnej propozycji są niewykonalne

Obecny tekst konsultowanego rozporządzenia 2017/2358/UE nie jest odpowiedni i może wprowadzać w błąd. Rozporządzenie delegowane wydaje się mieć zastosowanie do wszystkich produktów ubezpieczeniowych, nie tylko do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (IBIP). Zmiana wymogów dotyczących nadzoru i zarządzania produktami w zakresie ubezpieczeń np. domu, zdrowia, samochodu w wielu przypadkach nie byłaby wykonalna.

Odniesienia do SFDR tylko do produktów inwestycyjnych

Dlatego odniesienia do SFDR powinny ograniczać się tylko do produktów o celu inwestycyjnym (np. IBIP, produkty emerytalne) i nie powinny w żadnym wypadku być rozszerzane na inne produkty ubezpieczeniowe. Chociaż poprzez „piętrowe” odwołanie można interpretować preferencje tylko w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Trzeba jednak dokładnie prześledzić ścieżkę: od artykułu 4(3)(a), punkt (i), do artykułu  2 punkt 4 Rozporządzenia 2017/2359 oraz artykułu 2, punkt (17) Rozporządzenia 2019/2088. Przepisy powinny jasno stanowić, że dotyczą one jedynie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

Konsultacje dotyczące rozporządzenia delegowanego do IDD: konflikty interesów

Naszym zdaniem dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń (IDD) i dotychczasowe przepisy rozporządzenia delegowanego już ustalają odpowiednie kryteria określania różnych rodzajów konfliktów interesów. Wszelkie konflikty interesów, które mogą wyniknąć z uwzględnienia preferencji klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju, zostaną uwzględnione na podstawie tych kryteriów, w wyniku czego będą obsługiwane w taki sam sposób, jak wszelkie inne konflikty interesów w ramach IDD. Szczegółowe uzupełnienia IDD dotyczące konfliktu interesów nie są konieczne.

Zatwierdzanie produktu

Zakłady ubezpieczeń nie są zobowiązane do uwzględnienia czynników zrównoważonego rozwoju w procesie zatwierdzania wszystkich produktów ubezpieczeniowych. Dlatego też PIU popiera oryginalne podejście EIOPA, które wyjaśnia, że ​​ubezpieczyciel powinien uwzględniać profil zrównoważonego rozwoju w produkcie tylko wtedy, gdy jest to istotne w odniesieniu do odpowiedniego rynku docelowego. To znaczy, że ubezpieczyciele nie powinni być zobowiązani do uwzględnienia czynników zrównoważonego rozwoju w procesie zatwierdzania wszystkich produktów ubezpieczeniowych, ale tylko wtedy, gdy produkt ubezpieczeniowy ma być doradzany lub sprzedawany klientom z preferencjami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Zaproponowane przepisy nie powinny powodować niepewności prawnej w tym zakresie i dlatego wymagają zmiany.

https://piu.org.pl/jak-koronawirus-wplywa-na-regulacje-nad-ktorymi-pracuje-ue/

Konsultacje dotyczące rozporządzenia delegowanego do IDD: niejasne definicje

Definicja „preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju” jest rozumiana jako wybór klienta lub potencjalnego klienta co do tego, czy którykolwiek z produktów finansowych powinien zostać włączony do jego strategii inwestycyjnej. Należy wyjaśnić, czy jest to związane z wyborem przez klienta opcji inwestycyjnych oferowanych w ramach danego produktu, czy też odnosi się do strategii inwestycyjnej ubezpieczyciela w odniesieniu do środków własnych lub aktywów wykorzystywanych na pokrycie zobowiązań, w przypadku których ubezpieczający nie ponosi ryzyka inwestycyjnego. Rozszerzona definicja miałaby znaczący wpływ na strategie zarządzania aktywami dla ubezpieczycieli.

Oferowanie klientom produktów, jakich potrzebują, oraz pomoc w zakresie zarządzania ryzykiem to rola zakładów ubezpieczeń, którą wypełniają każdego dnia. W dalszych pracach legislacyjnych będziemy dążyć do odzwierciedlania w regulacjach unijnych polskiej specyfiki dystrybucji ubezpieczeń.  To nie koniec zmian w dystrybucji ubezpieczeń. Czeka nas jeszcze duża rewizja dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń, nad którą bardziej intensywnie zaczniemy pracować w przyszłym roku.