Wytyczne kolegiów organów nadzoru powinny być elastyczne

30 czerwca Insurance Europe przekazała odpowiedź w ramach zorganizowanych przez EIOPA konsultacji publicznych w sprawie wytycznych mających zastosowanie do funkcjonowania operacyjnego kolegiów określających wymogi na potrzeby skutecznej i wydajnej współpracy kolegiów organów nadzoru.
Wytyczne te szczegółowo definiują obowiązki członków i uczestników kolegiów.  Doprecyzowują one i poprawiają współpracę między organami nadzoru właściwymi dla grup prowadzących działalność transgraniczną. Spójna koncepcja nadzoru powinna zapewnić takie same środowisko regulacyjne dla grup ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych poprzez lepszą współpracę regulacyjną i bezpośrednią komunikację.
Insurance Europe ogólnie zgodziła się z wytycznymi, ale podkreśliła, że powinny one być nadal oparte na zasadach i być wystarczająco elastyczne, aby kolegium mogło wybrać najlepszy sposób nadzoru nad grupami, uwzględniając ich charakter, skalę działalności i złożoność.
W końcu Insurance Europe zwróciła uwagę na potrzebę ujednolicenia wytycznych zawartych w dyrektywie w sprawie konglomeratów finansowych (FICOD) i wytycznych mających zastosowanie do kolegiów organów nadzoru w ramach Solvency II w celu zapewnienia spójnej koncepcji nadzoru.