Wyniki rynku ubezpieczeń w 2012 r.

39,97 mld zł wypłacili w 2012 r. klientom i osobom poszkodowanym polscy ubezpieczyciele. Prawie dwie trzecie tej wielkości to świadczenia związane z polisami na życie. Ogółem składka na rynku ubezpieczeniowym w 2012 r. sięgnęła 62,6 mld zł, z czego 36,4 mld zł to ubezpieczenia na życie, a 26,2 mld zł to pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe.

Rynek komunikacyjny

Najważniejsze liczby:
• OC – 977 tys. wypłaconych odszkodowań i świadczeń na kwotę 5,28 mld zł
• AC – 706 tys. wypłaconych odszkodowań na kwotę 3,44 mld zł
• Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 8,74 mld zł (wzrost o 3,76 proc.)
• Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 5,62 mld zł (spadek o 2,43 proc.)

Komentarz PIU:
Średnie odszkodowanie i świadczenie z ubezpieczenia OC komunikacyjnego w 2012 r. wyniosło
5409 zł i było o 8 proc. wyższe, niż rok wcześniej. Dzieje się tak mimo faktu, że liczba szkód spadła w 2012 r. o ponad 7 proc. – Stłuczek i wypadków zgłaszanych do ubezpieczycieli mamy mniej, ale średnie odszkodowanie i świadczenie jest coraz wyższe, w związku z tym zobowiązania ubezpieczycieli z tytułu polis OC wciąż rosną – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.
Średnie odszkodowanie z ubezpieczenia AC również się zwiększyło. Obecnie wynosi ono 4870 zł i jest o 5,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. W 2012 r. zmniejszyła się w Polsce o 1,5 proc. liczba ubezpieczeń AC. Obecnie ma je 26 proc. kierowców.

Ciekawostki:
• Najwięcej odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń OC komunikacyjnych, wypłaconych zostało w okresie styczeń-marzec – prawie 279 tys. Jednak najwyższą wartość miały odszkodowania i świadczenia z okresu kwiecień-czerwiec – 1,38 mld zł.
• W przypadku autocasco najwyższą wartość odszkodowań wypłacono w okresie styczeń-marzec (922 mln zł) i również wtedy doszło do największej liczby zdarzeń (ponad 194 tys.)

Rynek majątkowy (bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

Najważniejsze liczby:
• Liczba ubezpieczeń od szkód spowodowanych żywiołami spadła w porównaniu
z 2011 r. o 1,4 proc. do 8 mln
• Odszkodowania z tytułu wszystkich gwarancji ubezpieczeniowych wzrosły
rok do roku aż o 534 proc. do 422,8 mln zł
• Liczba szkód spowodowanych żywiołami w 2012 r. to 259 tys. Poszkodowani
otrzymali wskutek tych szkód 1,15 mld zł

Komentarz PIU:
Zdarzenia o charakterze żywiołów, z jakimi mieliśmy do czynienia w III kw. 2012 r., okazały się nie mieć znaczącego wpływu na rynek ubezpieczeniowy. Były to szkody nieporównanie mniejsze od choćby skutków powodzi z 2010 r. – Z anomaliami pogodowymi mamy do czynienia w Polsce co roku, jednak w 2012 r. były one stosunkowo niewielkie, jeśli chodzi o szkody ubezpieczeniowe. Niestety niepokoić powinien spadek liczby polis od skutków żywiołów. Może to sugerować, że nie stajemy się bardziej przezorni, mimo coraz częstszych zdarzeń o charakterze katastroficznym – mówi Grzegorz Prądzyński.
Znacznie większy wpływ na rynek miały w 2012 r. gwarancje ubezpieczeniowe. Odszkodowania z tego tytułu wzrosły w 2012 r. aż o 534 proc. do 422 mln zł. Wiąże się to przede wszystkim z trudną sytuacją w sektorze budowlanym, ale także z upadłościami touroperatorów, które miały miejsce w zeszłym roku.

Ciekawostki
• W pierwszej połowie 2012 r. z tytułu gwarancji wypłacono 63 mln zł odszkodowań. W drugiej połowie roku aż 359,5 mln zł.
• W grupie „pozostałe szkody rzeczowe”, obejmującej m.in. obowiązkowe ubezpieczenia upraw, aż 56 proc. wartości wszystkich odszkodowań wypłacono w okresie kwiecień-czerwiec 2012.
• W I kwartale 2012 średnie odszkodowanie z tytułu gwarancji wynosiło 9,6 tys. zł. W trzecim kwartale – aż 383 tys. zł

Rynek życiowy

Najważniejsze liczby:
• Odszkodowania i świadczenia z tytułu wszystkich ubezpieczeń na życie wyniosły 25,9 mld zł (spadek o 0,5 proc.)
• Świadczenia z produktów z ufk zwiększyły się o 15 proc. i sięgnęły 6,66 mld zł

Komentarz PIU:
Składka na rynku ubezpieczeń życiowych wzrosła w 2012 r. o ponad 14 proc., do 36,4 mld zł. Na wynik ten miały wpływ dwie największe grupy ubezpieczeń – grupa „ubezpieczenia na życie”, obejmująca także krótkoterminowe polisy o charakterze lokacyjnym oraz grupa „ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”. Składka z polis z ufk wyniosła w 2012 r. ponad 12 mld zł i była o blisko 17 proc. większa niż przed rokiem. O tyle samo procent zwiększyła się liczba umów.
Składka w grupie „ubezpieczenia na życie” wyniosła 19,3 mld zł, o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. To efekt przede wszystkim większej sprzedaży tzw. polisolokat. Kilka miesięcy temu PIU szacowała wartość ich sprzedaży w 2012 r. na 6 mld zł. Tymczasem pełne wyniki finansowe za 2012 r. wskazują, że jest to wartość większa, sięgająca 7,5 mld zł. Pojedyncze kontrakty związane ze sprzedażą polisolokat często generują duży przypis składki, stąd każda próba oceny wartości rynku wiąże się z prawdopodobieństwem istotnego błędu.

Wynik finansowy netto

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł w 2012 r. 3,27 mld zł i był o 12,4 proc. lepszy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli rok z zyskiem 3,38 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 9,7 proc.
W 2012 r. widoczna była poprawa wyniku technicznego (z podstawowej działalności) ubezpieczycieli majątkowych. Mimo to, straty nadal przynosi największa grupa ubezpieczeń – polisy komunikacyjne OC (427 mln zł w 2012). Jest to strata mniejsza niż w 2011 r. (638 mln zł). Dochodowe pozostają natomiast ubezpieczenia AC, z których wynik techniczny zwiększył się w ciągu roku ponad dwukrotnie – z 336 do 725 mln zł.

Tabela z wynikami