Wyniki rynku ubezpieczeń po II kwartale 2013 r.

19,5 mld zł odszkodowań i świadczeń wypłacili w I półroczu 2013 r. klientom i osobom poszkodowanym polscy ubezpieczyciele. To o 2,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Interesujące liczby:
• Na rynku OC komunikacyjnym utrzymuje się tendencja spadku liczby szkód (o 3,25proc.).
Wartość ogółu wypłat z OC również spada, ale w wolniejszym tempie (-1,24proc.)
• Średnie wypłacone odszkodowanie z ubezpieczenia OC wzrosło z 5160 zł do 5268 zł
• Liczba ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wzrosła o 5,37 proc.
(do 2,88 mln sztuk)
• Odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych żywiołami wzrosły o 22 proc., do 608 mln zł

Rynek komunikacyjny

Najważniejsze liczby:
• OC – 504 tys. wypłaconych odszkodowań i świadczeń na kwotę 2,66 mld zł
• AC – 356 tys. wypłaconych odszkodowań na kwotę prawie 1,73 mld zł
• Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 4,17 mld zł (spadek o 5,13 proc.)
• Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 2,7 mld zł (spadek o 7,08 proc.)

Komentarz PIU:
Na rynku OC utrzymuje się tendencja coraz wyższej przeciętnej wypłaty, mimo coraz mniejszej liczbyszkód. W rezultacie obciążenia ubezpieczycieli z tytułu OC pozostają na podobnym poziomie, mimomniejszej liczby zgłaszanych kolizji i wypadków. W ubezpieczeniach autocasco liczba szkód spadła,natomiast wartość wypłat utrzymuje się na niemal niezmienionym poziomie.
Wynik techniczny z ubezpieczeń autocasco wyniósł po II kw. 2013 r. 210 mln zł i był o ok. 36 proc.gorszy
niż przed rokiem. Jedną z przyczyn może być starzejący się park samochodowy (starsze 
samochody=niższa składka za autocasco).
Wynik techniczny z ubezpieczeń OC wyniósł 81,8 mln zł w porównaniu z 7 mln zł rok wcześniej. “Należy pamiętać, że pozytywny wynik techniczny z OC nie gwarantuje dodatniego rezultatu na koniec roku. Taką sytuację mieliśmy np. w 2012 r. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu nieprzewidywalności szkód osobowych” – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Rynek majątkowy (bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

Najważniejsze liczby:
• Składka z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła ponad 7 mld zł i była o 11,4 proc. wyższa niż rok wcześniej.
• Liczba ubezpieczeń od szkód spowodowanych żywiołami utrzymuje się na podobnym dozeszłorocznego poziomu (7,84 mln sztuk.). Zwiększył się natomiast poziom odszkodowań o 22 proc. (do 608 mln zł).
To przede wszystkim rezultat podtopień z II kwartału 2013 r.
• Znacząco wzrosła wartość wypłat z ubezpieczeń finansowych (gwarancji, kredytu oraz tzw.różnych ryzyk finansowych) mimo dużego spadku liczby tych wypłat. Oznacza to duży wzrostwartości pojedynczej szkody.

Komentarz PIU:
Rynek pomimo szkód związanych z żywiołami, pozostaje bezpieczny i stabilny. Wynik techniczny związany ze szkodami żywiołowymi pozostaje dodatni (55 mln zł), choć jest oczywiście niższy od zeszłorocznego (o 64,5 proc.). “Tegoroczne szkody żywiołowe są zauważalne, ale nie wykraczają poza zwykłą codzienną działalność ubezpieczycieli. Znacznie większym problemem jest fakt, że mimo coraz częstszych szkód żywiołowych w Polsce, liczba osób ubezpieczonych się nie zwiększa” – podkreśla Jan Grzegorz Prądzyński.
Wzrost średniej wypłaty na rynku ubezpieczeń finansowych może świadczyć o pogorszeniu się kondycji finansowej podmiotów objętych tymi ubezpieczeniami. Należy jednak mieć na uwadze, że te rodzaje ubezpieczeń charakteryzują się dużymi wahaniami szkodowości, a ich portfel nadal nie jest, w obliczu całego rynku, znaczący.

Rynek życiowy

Najważniejsze liczby:
• Odszkodowania i świadczenia z tytułu wszystkich ubezpieczeń na życie wyniosły 12,9 mld zł
 
(wzrost o 7,57 proc.)
• Świadczenia z produktów z ufk zwiększyły się o 22,6 proc. i sięgnęły 3,7 mld zł

Komentarz PIU:
Składka na rynku ubezpieczeń na życie wyniosła po II kw. 2013 r. 16 mld zł, co oznacza spadek o 18,2 proc. Wpływ na to miały krótkoterminowe ubezpieczenia na życie, tzw. polisolokaty. To właśnie w tej grupie produktów spadek składki był największy. Zwiększyła się w porównaniu z zeszłym rokiem wartość wypłacanych świadczeń. W sumie z ponad dwóch milionów wypłat, klienci i uposażeni otrzymali 12,9 mld zł,
o 7,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość wypłacanych odszkodowań i 
świadczeń miała związek przede wszystkim z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi – klienci otrzymali dzięki nim 3,72 mld zł
w porównaniu z 3 mld zł rok wcześniej.

Wynik finansowy netto
Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł po II kw. 2013 r. prawie 1,4 mld zł i był o ponad 18 proc. niższy niż rok wcześniej. “Jest to efekt gorszych niż przed rokiem wyników z działalności lokacyjnej”
– 
wyjaśnia Jan Grzegorz Prądzyński.
Zgodnie z danymi ze sprawozdań finansowych, ubezpieczyciele majątkowi, zakończyli półrocze z zyskiem 5,22 mld zł. Należy wyraźnie zaznaczyć, że wynik ten ma związek przede wszystkim z polityką dywidendową największej polskiej grupy ubezpieczeniowej. Zysk całego sektora majątkowego bez uwzględnienia tego czynnika, wyniósł po I półroczu 2013 r. około 1,4 mld zł i był o ponad 11 proc. lepszy niż przed rokiem. Zarówno ubezpieczyciele życiowi jak i majątkowi zmniejszyli koszty działalności. 

W I półroczu 2013 r. polscy ubezpieczyciele zapłacili 585 mln zł podatku dochodowego.