Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2015

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego “Wiadomości Ubezpieczeniowe” nr 3/2015.

Spis treści

Artykuły:

Wzrost zaufania do zakładów ubezpieczeń w świetle Diagnozy Społecznej 2015 – Tadeusz Szumlicz
Ustawa reklamacyjna a obrót ubezpieczeniowy (część I) – Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemiak
Polski system bezpośredniej likwidacji szkód komunikacyjnych w świetle prawa ochrony konkurencji – Ewa Bagińska
Dochodzenie roszczeń osób małoletnich przez kancelarie odszkodowawcze w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – przyczynek do dyskusji – Michał P. Ziemiak
W sprawie zasad przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody na mieniu w oparciu o art. 4421 § 1 k.c. – Małgorzata Balwicka-Szczyrba
Wypłata wartości wykupu w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – charakter prawny świadczenia – Magdalena Szczepańska
Kilka uwag na temat ubezpieczenia D&O – Paulina Ślufińska
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego umowy o przeniesienie całości lub części umów ubezpieczeń – problemy i wątpliwości – Sebastian Pabian, Paweł Wajda

Debiut:
Alternatywne formy transferu i finansowania ryzyka w przedsiębiorstwie – Aneta Kalisiak

Artykuł recenzyjny
Doradztwo odszkodowawcze w Polsce. Potrzeba regulacji prawnej, praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Kowalewskiego, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2015, s. 359 – Bronisław Ziemianin