Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2014

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Zapraszamy do lektury Wiadomości Ubezpieczeniowych 2/2014.

Spis treści:

Projektowane zmiany w Kodeksie karnym odnoszące się do ustalania m.in. zadośćuczynienia i nawiązki (art.
46 k.k., art.47 § 3 k.k., art.48 k.k.) – Józef Zych

Wykluczenie z ubezpieczenia na życie osób dotkniętych określonymi chorobami przewlekłymi – Małgorzata Puto
Szacowanie składki w ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności – Edyta Sidor-Banaszek
Ujemne skutki przezimowania upraw rolnych jako ryzyko ubezpieczeniowe – Anna Gawrońska
Charakterystyka rynku produktów strukturyzowanych oferowanych w formie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych zakończonych w latach 2000–2 013 – Monika Hadaś-Dyduch
Analiza komparatywna obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce oraz Rosji w latach 2007–2012 – Ryszard Pukała
Ubezpieczenia ochrony prawnej w systemie niemieckim – wybrane problemy – Szymon Szmak
Doświadczenia niemieckie w gromadzeniu i wykorzystywaniu danych dla celów zarządzania w ochronie zdrowia – Anna Seiffert
Reforma systemu emerytalnego w Wielkiej Brytanii – Wojciech Sieczkowski
Rola medycznych kont oszczędnościowych w finansowaniu opieki zdrowotnej – doświadczenia singapurskie i
amerykańskie – Jagoda Cybińska

Nowe idee i polemiki:

Ubezpieczenia społecznościowe – zakład ubezpieczeń peer-to-peer – Robert Kurek

Glosy:

Glosa do uchwały SN z 12 XII 2013 r. (III CZP 74/13) – Monika Wałachowska
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2013 r. (IV CSK 142/13) (glosa aprobująca) – Michał P. Ziemiak

Varia:

Historyczne polisy ubezpieczeniowe w finansach i w kolekcjach – Leszek Kałkowski

Konferencje:

Sprawozdanie z konferencji: System prawny ubezpieczeń obowiązkowych – przesłanki i kierunki reform (Warszawa, 15 maja 2014 r.) – Magdalena Krajenta, Patryk Pawlak

Recenzje:

Leokadia Oręziak, OFE, katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2014 r., s. 400– Tomasz Michalski