Abstrakty/Abstracts 2/2020

Abstakty/Abstracts

Mariusz Fras – Analiza potrzeb klienta przy zawieraniu umowy na kolejny okres ubezpieczenia (The analysis of the customer’s needs in the light of conclusion of contracts for the next insurance period)

Paweł Wajda – Przesłanki (dyrektywy) wymiaru administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na krajowy zakład ubezpieczeń (część II) [Prerequisites (directives) for administrative sanctions imposed on a domestic insurance undertakings (part II)]

Malwina Lemkowska – Funkcje ubezpieczeń gospodarczych a zrównoważony rozwój (Functions of private insurance and sustainable development)

Michał P. Ziemiak, Patryk Piątkowski – Problematyka VAT w odszkodowaniach wypłacanych z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody w pojazdach będących przedmiotem leasingu (Vat issues in compensations from compulsory civil liability insurance of motor vehicle owners for damages to vehicles being leased)

Wiktor Podsiadło – Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 22 stycznia 2020 roku sygn. I SA/Bd 655/19 (Commentary to the judgment of the Voivodeship administrative Court in Bydgoszcz of 22 January 2020 no. I SA / Bd 655/19)

Karol Rębisz – Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2019 roku (III CZP 99/18) (Gloss to resolution of the supreme Court of 2 September 2019, court file no. III CZP 99/18)

Dorota Maśniak – Recenzja, Bartosz Kucharski Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa–Łódź 2019, 605 stron (Review)