Abstrakty/Abstracts 2/2017

Modele teorii zaufania – metoda kalkulacji składki ubezpieczeniowej w niejednorodnych portfelach polis (Credibility models – calculation of credibility premium in heterogeneous portfolios) – Anna Chojan

Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej i w Polsce (Economic and public safety aspects of the road traffic in the European Union and Poland) – Tadeusz Dyr, Agata Jaździk-Osmólska, Małgorzata Kozłowska

Problem dumpingu w umowach ubezpieczenia zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (The problem of dumping in the insurance contracts concluded by the local government units) – Tomasz Jaworski

Czynniki warunkujące posiadanie dobrowolnych oszczędności emerytalnych przez gospodarstwa domowe w Polsce (Factors determining the possession of voluntary retirement savings by households in Poland) – Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska

Abuzywność postanowień umownych w zakresie świadczeń oraz definiowania wypadku ubezpieczeniowego w treści umów ubezpieczenia na życie (Abusive clauses in the area of benefits and definition of insurance accident in life insurance) – Magdalena Szczepańska

Ekwiwalentność funduszowa i kompensacyjna w systemie zabezpieczenia społecznego – aspekt ubezpieczeniowy (Funding and compensating equivalence in the social security system – the insurance aspect) – Tadeusz Szumlicz

Wykorzystanie rozwiązań ubezpieczeniowych dla zaspokojenia roszczeń pacjentów (Application of insurance solutions for coverage of patients claims) – Diana Renata Bożek