Zmieniająca się ekspozycja zakładów ubezpieczeń na ryzyka katastroficzne

70 osób uczestniczyło w seminarium reasekuracyjnym PIU, zatytułowanym „Zmieniająca się ekspozycja zakładów ubezpieczeń na ryzyka katastroficzne”. Podczas seminarium omówiony został wpływ katastrof naturalnych oraz przewidywanych trendów zmian klimatycznych na działalność zakładów ubezpieczeń i reasekuratorów.

Pierwszy referat wygłosił dr inż. Tomasz Walczykiewicz, adiunkt, Kierownik Zakładu Gospodarki Wodnej i Systemów Wodnogospodarczych w krakowskim oddziale Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. Omówił on specyfikę polskich problemów związanych z zagospodarowaniu przestrzennym, Skupił się też na dyrektywie powodziowej i realizacji projektu ISOK.

Prezentacja

Druga prezentację przedstawił Tomasz Fiala z AON Benfield. Omówił wpływ katastrof naturalnych, które wydarzyły się na świecie i w Europie Środkowej na ceny i pojemności programów reasekuracyjnych.

Prezentacja

Przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego – Maciej Podlewski i  Grzegorz Szymański – szczegółowo przedstawili kalibrację ryzyk katastroficznych między innymi w odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych, życiowych i odpowiedzialności cywilnej. Przedstawiona została propozycja stworzenia forum, gdzie przedstawiciele rynku ubezpieczeniowego i KNF mogliby dyskutować na temat kwestii związanych z Solvency II.

Prezentacja

Marcin Kowalski, dyrektor Regionu w Polskim Towarzystwie Reasekuracji. przedstawił postulaty zarządzania portfelami ubezpieczeń i programami reasekuracyjnymi w kontekście ryzyk katastroficznych.

Prezentacja

Seminarium zakończył dr Harald Neugebauer. Jego prezentacja poświęcona była komunikacji w kontekście ostatnich zmian w orzecznictwie w zakresie pojazdów zastępczych, VAT w casco i nowych części zamiennych. W Niemczech niektóre z tych spraw były przedmiotem zmian kilka lat temu, dlatego omówienie trendów tamtego rynku było interesujące dla osób zajmujących się w Polsce ubezpieczeniami komunikacyjnymi.

Prezentacja