Zamknięcie ksiąg rachunkowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowych

Polska Izba Ubezpieczeń przy współpracy z firmą Ernst & Young oraz Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, zorganizowała 22 listopada 2012 seminarium pt: „Zamknięcie ksiąg rachunkowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowych”.

Pierwszym prelegentem była Beata Baluta, dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego UKNF. W swoim bardzo obrazowym wystąpieniu omówiła podstawowe problemy, zidentyfikowane przez UKNF w trakcie kontroli i nadzoru prowadzenia ksiąg rachunkowych przez zakłady ubezpieczeń oraz przekazywanej do organu nadzoru sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości BION.

Następnie prelegenci z firmy Ernst & Young w swych wystąpieniach poruszyli istotne z punktu widzenia funkcjonowania zakładów ubezpieczeń zagadnienia, takie jak:

  • Maja Mandela i Kamil Jasiński omówili rozwój prac nad sprawozdawczością w nowym reżimie Wypłacalność II w ramach dokumentów III filara- arkusze sprawozdawcze, a także związane z tym zagadnienia aktuarialne
  • Maja Mandela przedstawiła ewidencję instrumentów finansowych w walutach obcych
  • Artur Chądzyński omówił postęp prac IASB nad Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej numer 4 – umowa ubezpieczenia, chyba najistotniejszym z punktu widzenia zakładów Ubezpieczeń
  • Seminarium zakończyła Natalia Dembek, omawiając dwa Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, 10 – skonsolidowane sprawozdanie finansowe i 13 – wycena wartości godziwej.

Seminarium cieszyło się ogromnym zainteresowanie, wzięło w nim udział ponad 150 uczestników, pracowników zakładów ubezpieczeń, Ministerstwa Finansów, środowisk naukowych i prasy. Seminarium zostało wysoko ocenione przez uczestników. Prezentacje z seminarium dostępne są na stronie internetowej PIU.

Prezentacje z seminarium