Zamknięcie ksiąg rachunkowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości

Polska Izba Ubezpieczeń wraz z firmą Ernst & Young zorganizowała 14 grudnia br. seminarium pt: „Zamknięcie ksiąg rachunkowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości”. Prelegentami byli specjaliści z firmy Ernst & Young oraz Beata Baluta, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Seminarium cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w nim udział prawie 140 uczestników, pracowników zakładów ubezpieczeń, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i środowisk naukowych.

Wystąpienie Dyrektor Beaty Baluty dotyczyło sprawozdawczości finansowej jako głównego obszaru nadzoru nad zakładami ubezpieczeń oraz głównych nieprawidłowości ujawnianych przez nadzór w sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń. Tematykę wystąpień prelegentów z Ernst & Young stanowiły zasady wyceny i ujęcie bilansowe instrumentów finansowych, w tym produktów ustrukturyzowanych. Kolejna kwestia to utrata wartości instrumentów finansowych i jej ujęcie w księgach rachunkowych. Wycena i utrata wartości instrumentów finansowych została przedstawiona w odniesieniu do polskich standardów rachunkowości i międzynarodowych standardów rachunkowości. Ważnym omawianym tematem były aktywa na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Poruszone zostały także zagadnienia związane z podatkiem odroczonym oraz zmianami w międzynarodowych standardach rachunkowości obowiązujące w 2011 r.

Biorąc pod uwagę zbliżający się moment zamknięcia roku bilansowego, pojawienie się w portfelach inwestycyjnych zakładów ubezpieczeń nowych instrumentów finansowych oraz zmienność sytuacji na światowym rynku finansowym (w tym chociażby problemy strefy euro), omawiane zagadnienia stały się szczególnie ważne i aktualne.

Żywy i ciekawy sposób przedstawiania poszczególnych tematów i ich odnoszenie do praktyki rynkowej oraz obecność wśród prelegentów dyrektor Beaty Baluty pozwoliła na bieżące odniesienie się organu nadzoru do spraw wątpliwych lub kontrowersyjnych.

Seminarium zostało wysoko ocenione przez uczestników i miało interaktywny charakter. Duża liczba pytań i żywa dyskusja jednoznacznie świadczą o jego przydatności dla członków Izby. Prezentacje z seminarium dostępne są poniżej

Materiały konferencyjne