XVII Międzynarodowa Konferencja „Przestępczość Ubezpieczeniowa”

W dniach 3-4 kwietnia 2014 r., w Hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbyła się XVII edycja Międzynarodowej Konferencji „Przestępczość Ubezpieczeniowa”. Patronat Honorowy nad konferencją objął Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń Jan Grzegorz Prądzyński oraz Wojewoda Zachodniopomorski Marek Tałasiewicz.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji było przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej ujmowane z punktu widzenia klienta. Tym samym było to dopełnienie i uzupełnienie poprzednich konferencji, które koncentrowały się na zjawisku przestępczości ubezpieczeniowej z perspektywy zakładu ubezpieczeń lub działań podejmowanych przez grupy przestępcze. Po raz kolejny zaakcentowano, że zjawisko to nie dotyczy tylko fraudów w ubezpieczeniach komunikacyjnych, ale obejmuje także ubezpieczenia życiowe i inne ubezpieczenia majątkowe.

W tegorocznej konferencji po raz pierwszy udział wzięli przedstawiciele Prokuratury Generalnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przykłady uzasadnionego popełnienia przestępstw ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych, na życie oraz w ubezpieczeniach mienia przedstawione zostały również przez przedstawicieli Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Poza przedstawicielami zakładów ubezpieczeń w konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, brokerów oraz środowiska naukowego.

Rokrocznie rozszerzający się krąg interesariuszy zaangażowanych w proces przeciwdziałania przestępczości umożliwia nie tylko na lepszą detekcję tego zjawiska, ale także skuteczniejsze metody przeciwdziałania. PIU dziękuje współorganizatorom za podjęcie po raz kolejny tej cennej dla rynku inicjatywy. Szczególne uznanie należy się osobom działającym społecznie w ramach Komisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej i Podkomisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości w Ubezpieczeniach na Życie, za istotny i cenny wkład  w zorganizowanie konferencji.

Za pośrednictwem strony internetowej organizatora konferencji możliwe jest zamówienie publikacji zawierającej referaty przygotowane przez prelegentów. Zachęcamy do zapoznania się z nią zwłaszcza te osoby, które w tym roku nie mogły wziąć bezpośredniego udziału w konferencji.