XIII edycja seminarium “Jakość Danych”

11 kwietnia br. odbyło się XIII seminarium z serii „Jakość danych w systemach informacyjnych zakładów ubezpieczeń”. PIU organizuje te spotkania od ponad 6 lat, gromadząc przedstawicieli sektora finansowego oraz reprezentantów administracji publicznej. Tematem przewodnim seminarium było zarządzanie, wymiana i bezpieczeństwo informacji biznesowej. Podobnie jak na poprzednich spotkaniach, wiele uwagi poświęcono kwestiom zapewnienia należytej i zgodnej z prawem ochrony danych osobowych, która jest integralnym składnikiem zapewnienia wymaganej jakości danych w systemach informacyjnych zakładów ubezpieczeń.
Spotkanie podzielono na trzy bloki tematyczne:

• Zarządzanie jakością danych, ze szczególnie ciekawą, wielowątkową dyskusją kwestii referencyjności danych
• Ochrona danych osobowych w ujęciu legislacyjnym, organizacyjnym i biznesowym
• Systemowe kwestie bezpieczeństwa krytyczne dla rozwijania kanałów elektronicznych w ubezpieczeniach

Podczas spotkania szczególną uwagę poświęcono przełomowej reformie europejskiego prawa ochrony danych osobowych i jej skutkom dla rynku ubezpieczeniowego w następnych 15-20 latach. Z biznesowego punktu widzenia dla zakładów ubezpieczeń istotne jest zagwarantowanie równowagi pomiędzy prawem klientów do ochrony danych osobowych a wymogami przetwarzania tych danych przez zakłady. W tle tej dyskusji tradycyjnie goszczą wątki takie jak standaryzacja wymiany informacji, dostęp do rejestrów referencyjnych, budowanie dobrych praktyk utrzymania wysokiej jakości informacji i obsługi klienta. Traktowanie danych osobowych klientów potencjalnych i aktualnych jako składnika majątku zakładu staje się kluczowym elementem każdego biznesu, w tym ubezpieczeniowego, a zapewnienie im należytego bezpieczeństwa prawnego i techniczno-organizacyjnego zasadniczym imperatywem ekonomicznym. Omówiono i przedyskutowano także kwestie „pomostowej” nowelizacji krajowego prawa ochrony danych osobowych, jako działania deregulacyjnego oraz dostosowującego do akomodacji nowych unijnych regulacji.
Ponadto seminarium to głos środowiska o zapewnienie:

• Harmonizacji regulacji prawnych, dotyczących dostępu do rejestrów referencyjnych, które odzwierciedlałyby potrzeby biznesu ubezpieczeniowego oraz gwarantowałyby zachowanie praw klientów do ochrony prywatności, stąd apel o zaangażowanie w prace nad unijnym rozporządzeniem poprzez udział w forum organizowanym przez Izbę we współpracy z GIODO oraz MAiC
• Budowania standardów rynkowych służących bezpiecznej i ekonomicznie racjonalnej wymianie informacji
Ponownie zaapelowano o zsynchronizowanie działań standaryzacyjnych zarówno na płaszczyźnie prawnej, legislacyjnej, administracyjnej, jak i organizacyjnej.

Prezentacje z seminarium