XI edycja seminarium “Jakość Danych”

19 kwietnia br. w Warszawie odbyła się XI edycja seminarium z serii „Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń”  zorganizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Seminarium tradycyjnie zgromadziło szerokie grono osób z sektora finansowego i administracji. Uczestnikami byli zarówno pracownicy branży ubezpieczeniowej, odpowiedzialni za zarządzanie, wymianę i bezpieczeństwo informacji biznesowej, likwidację szkód, obsługę świadczeń, przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej, marketing i zarządzanie sprzedażą, a także pracownicy instytucji, z którymi Izba od lat współpracuje w obszarze zarządzania jakością
i standaryzacji informacji.

Seminarium zostało podzielone na dwa główne komplementarne moduły tematyczne. Pierwszy obejmował szeroko omawiane aspekty zmian krajobrazu polskiego prawa i w konsekwencji organizacji zakładów ubezpieczeń, po wprowadzeniu przez Komisję Europejską planu zastąpienia obecnie obowiązującej Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych projektem nowego „ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”, nowej dyrektywy dot. ochrony danych w ich wymianie przez organy ścigania.

Podczas dyskusji nad doskonaleniem ochrony danych osobowych Polska Izba Ubezpieczeń przekazała uczestnikom seminarium „Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w ubezpieczeniach”. Autorzy pierwszej części „Kodeksu” to grono wybitnych ekspertów z zakładów ubezpieczeń, pracujące w ramach zespołu roboczego, utworzonego przy Podkomisji Ochrony Danych i Standaryzacji Informacji (podkomisji Komisji Zarządzania Informacją PIU).

Zakres tematyczny Kodeksu obejmuje obszary takie jak: ocena ryzyka ubezpieczeniowego, obsługa  i identyfikacja klienta, przetwarzanie danych osobowych w procesie rozpatrywania roszczeń i wypłaty świadczeń/odszkodowań, retencja danych osobowych, itd. Oficjalne wydanie pierwszej części „Kodeksu” nastąpi po zebraniu uwag z branży ubezpieczeniowej oraz po uzgodnieniu ostatecznego stanowiska z GIODO (które wstępnie pozytywnie zaopiniowało Kodeks). Zespół rozpoczął już wstępne prace nad drugą częścią Kodeksu. Prace nad Kodeksem są przejawem samoregulacji sektora ubezpieczeniowego w istotnym dla niego obszarze.

W drugim module tematycznym, prelegenci omówili kwestie związane z referencyjnością rejestrów państwowych oraz problemami standaryzacji gromadzenia i wymiany danych w sektorze ubezpieczeniowym. Przedstawiono  propozycje kierunków zmian legislacyjnych, skutki praktyczne dla sektora ubezpieczeniowego nowelizacji ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, a także kwestie nowelizacji prawa ubezpieczeniowego i ochrony danych osobowych
w odniesieniu do ubezpieczeniowych baz danych.

Udział ponad 100 uczestników w XI edycji seminarium z serii „Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń”, stanowi praktyczne potwierdzenie, że Polska Izba Ubezpieczeń stanowi bardzo ważne dla branży ubezpieczeniowej forum konsultowania tematów w  obszarze zarządzania jakością i standaryzacji informacji.

Podsumowując XI edycję, warto podkreślić, że tegoroczne seminarium było szczególnie istotne dla rynku ubezpieczeniowego ze względu na planowane przez Komisję Europejską zmiany prawne
i organizacyjne w obszarze ochrony danych osobowych, którym poświęcono znaczną część konferencji. Problematyka bezpieczeństwa informacji w korelacji z jej jakością nabiera coraz większego znaczenia dla branży ubezpieczeniowej, stąd obecność tematu podczas seminarium.

Materiały z seminarium dostępne są poniżej (pliki PDF):

 1. Jakości danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń – Marcin Łuczyński, Członek Zarządu PIU
 2. Informacja o pracach nad reformą unijnego prawa dot. ochrony prywatności i danych osobowych zasady konsultacji w ramach sektora ubezpieczeniowego, kierunki zmian, ich skutki dla ZU – dr Stefan Szyszko
 3. Planowany zakres nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w 2012 r. – Maciej Byczkowski, Andrzej Rutkowski, Stefan Szyszko
 4. Informacja o prowadzonych w PIU pracach nad Kodeksem Dobrych Praktyk Ochrony Danych Osobowych w Ubezpieczeniach – dr Stefan Szyszko, Ambroży Wójcik
 5. Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne a kwestie dostępu do centralnych rejestrów referencyjnych oraz zasad ich wzajemnej współpracy „Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń” – Piotr Kołodziejczyk
 6. Ubezpieczeniowe bazy danych – systemowe kwestie niezbędnych regulacji na gruncie prawa ubezpieczeniowego i ochrony danych osobowych – adw. Xawery Konarski
 7. „Klasyfikacja systemów i usług długotrwałego przechowywania zasobów cyfrowych – problemy jakości” – Bolesław Szafrański, prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna
 8. Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych orazCentralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – Departament Ewidencji Paostwowych i Teleinformatyki Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 9. Zarzązdanie efektywnościa przez zarządzanie informacja – Proces likwidacji szkód osobowych z OC komunikacyjnego
 10. Czyszczenie i standaryzacja danych adresowych – Michał Słoniewicz, Biuro Informacji Kredytowej
 11. Informacje przestrzenne. Praktyczny wymiar analiz w ubezpieczeniach