Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – refleksje

Polska Izba Ubezpieczeń oraz Katedra Prawa Ubezpieczeń WPiA UW  zorganizowały konferencję naukową poświęconą wybranym zagadnieniom ustawy z dnia  11 września  2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej rok po jej uchwaleniu.
Celem Konferencji było przedstawienie refleksji nauki dotyczących w szczególności nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych do nowej  ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Do udziału w konferencji w charakterze prelegentów zaproszeni zostali przedstawiciele nauki z ośrodków akademickich w Krakowie, Toruniu, Poznaniu, Katowicach i Warszawie. Konferencja była okazją do wymiany poglądów i dyskusji przedstawicieli doktryny i praktyków rynku ubezpieczeniowego.