Trendy w ubezpieczeniach rolnych w Europie. Ubezpieczenie ryzyka suszy w Polsce

5 listopada 2012 roku w Warszawie odbyła międzynarodowa konferencja organizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń, Polskie Towarzystwo Reasekuracji oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu pt. „Trendy w ubezpieczeniach rolnych w Europie. Ubezpieczenie ryzyka suszy w Polsce”. Wydarzenie to odbyło się pod honorowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Konferencję otworzyli: Andrzej Maciążek wiceprezes zarządu PIU, Marszałek Senior VII kadencji Sejmu dr Józef Zych oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba. W przemówieniu otwierającym konferencję minister rolnictwa podkreślił wagę ubezpieczeń rolnych w stabilizacji dochodów producentów rolnych oraz potrzebę wypracowania rozwiązań powodujących, że transfer ryzyka będzie opłacalny zarówno dla producentów rolnych jak i ubezpieczycieli.

W pierwszej części konferencji Konrad Rojewski przewodniczący Podkomisji PIU ds. Ubezpieczeń Rolnych oraz Andrzej Janc członek Podkomisji PIU ds. Ubezpieczeń Rolnych przedstawili historię i stan obecny ubezpieczeń rolnych w Polsce oraz trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w latach 2006-2012.

Drugi moduł dotyczył koncepcji polis indeksowych i możliwości ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce. Dr Monika Kaczała oraz dr Krzysztof Łyskawa z Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przedstawili koncepcję ubezpieczeń indeksowych suszy oraz wyniki badań przeprowadzonych wśród producentów rolnych na temat ich oceny zagrożenia suszą dla kondycji finansowej gospodarstw  rolnych oraz zrozumienia i poziomu akceptacji dla zaproponowanych rozwiązań produktowych.

Z kolei dane, wnioski i refleksje dotyczące realizacji systemów ubezpieczeń indeksowych w rolnictwie w skali globalnej zaprezentowali Dr Kurt Weinberger, prezydent AIAG/Österreichische Hagelversicherung WaG oraz Dr Erich Kasten właściciel i dyrektor zarządzający Agriculture Reinsurance Consultants GmbH.
Na konferencji pokazane były także doświadczenia Rosji i Ukrainy w realizacji ubezpieczeń upraw. Na tę część konferencji złożyły się wystąpienia Vladimira Yudina dyrektora generalnego Agrorisk (Ukraine) Ltd, Dr Gary Reushe – menedżer programu IFC Central and Eastern Europe– Agri-Insurance /Agri Finance Development Project oraz Delyary Sangadzhievej dyrektora Departamentu Ubezpieczeń w ОСАО „Ингосстрах.

Ostatnia część wystąpień dotyczyła najbliższych projektów legislacyjnych oraz planowanych działaniach w latach 2014 – 2020 w zakresie ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich. Tematyka ta została omówiona przez dr Krzysztof Łyskawę oraz Aleksandrę Szelągowską dyrektora Departamentu Rolnictwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast perspektywę wykorzystania instrumentów ubezpieczeniowych we Wspólnej Polityce Rolnej przedstawiła Betty Lee, reprezentująca Komisję Europejską.

Konferencja zakończona została dyskusją panelową prowadzoną przez redaktora naczelnego Top Agrar, Karola Bujoczka. Udział w niej wzięli Ewa Stachura-Kruszewska prezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW,  Piotr Narloch prezes zarządu TUW Concordia Polska, Piotr Lewiński dyrektor ds. aktuarialno-analitycznych w Biurze Zarządzania Produktami w PZU SA, Andrzej Maciążek, Aleksandra Szelągowska, Betty Lee oraz dr Krzysztof Łyskawa. Celem panelu było znalezienie odpowiedzi na pytanie: co zrobić aby ubezpieczenia rolne były powszechne, zabezpieczały interesy rolników i były opłacalne dla ubezpieczycieli.

W konferencji udział wzięło ponad 150 osób, w tym przedstawiciele Sejmu i administracji państwowej, ministerstw rolnictwa Rosji, Łotwy i Ukrainy, polskich i zagranicznych uczelni oraz  polskich i zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji.

Prezentacje z konferencji:

Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w Polsce – Konrad Rojewski – przewodniczący Podkomisji PIU ds. Ubezpieczeń Rolnych
Trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 2006 – 2012 – Andrzej Janc – członek Podkomisji PIU ds. Ubezpieczeń Rolnych
Koncepcja polis indeksowych i możliwość ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce – zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. Jerzego Handschke – Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Doświadczenia światowe w realizacji systemów ubezpieczeń indeksowych w rolnictwie – Dr. Kurt Weinberger – prezydent AIAG / Österreichische Hagelversicherung WaG, Dr. Erich Kasten – właściciel i dyrektor zarządzający Agriculture Reinsurance Consultants GmbH
Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju – Aleksandra Szelągowska – dyrektor Departamentu Finansów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; dr Krzysztof Łyskawa – Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Ubezpieczenie ryzyka suszy w Rosji. Wnioski na podstawie praktycznego doświadczenia – D.Sangadzhieva
Perspektywa wykorzystania instrumentów ubezpieczeniowych we Wspólnej Polityce Rolnej – dotychczasowe doświadczenia – Betty Lee – analityk DG Agriculture and Rural Development; Komisja Europejska

Prezentacje w języku angielskim i rosyjskim w pliku zip