System prawny ubezpieczeń obowiązkowych – przesłanki i kierunki reform

15 maja 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa nt. „System prawny ubezpieczeń obowiązkowych – przesłanki i kierunki reform”. Opiekę naukową nad tym wydarzeniem sprawował prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Celem konferencji była analiza i ocena obecnego stanu prawnego ubezpieczeń obowiązkowych pod kątem jego zasadniczej reformy. Tematyka konferencji została podzielona na trzy sesje. W pierwszej, zatytułowanej „Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce”, omówiono następujące zagadnienia:

•    Problemy prawne ubezpieczeń obowiązkowych w perspektywie przyszłego kodeksu ubezpieczeń;
•    Stan ubezpieczeń obowiązkowych i innych ubezpieczeń przymusowych w ustawodawstwie polskim;
•    Pojęcie ubezpieczenia obowiązkowego w kontekście form przymusu ubezpieczenia;
•    Obowiązkowe ubezpieczenia osobowe;
•    Reżim prawny obowiązkowych ubezpieczeń morskich.

W sesji drugiej pt. „Umowa ubezpieczenia obowiązkowego” poruszono problemy:
•    Stosowania przepisów Kodeksu cywilnego do umowy ubezpieczenia obowiązkowego;
•    Umowy ubezpieczenia obowiązkowego w prawie prywatnym międzynarodowym;
•    Ubezpieczenia nadwyżkowe w obowiązkowych ubezpieczeniach OC;
•    Przejścia praw z umowy ubezpieczenia obowiązkowego;
•    Regresu nietypowego w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.
Ostatnia sesja pod hasłem: „Przesłanki i założenia reformy prawa ubezpieczeń obowiązkowych”, poświęcona była tematyce:
•    Zasad europejskiej umowy ubezpieczenia (PEICL) a regulacji ubezpieczeń
obowiązkowych w Polsce;
•    Konstytucyjności wprowadzania ubezpieczeń obowiązkowych;
•    Niedopełniania obowiązku ubezpieczenia w aspekcie statystycznym i ekonomicznym;
•    Założeń i wariantów reformy prawa ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce.

Prelegenci, w ramach omawianych zagadnień, zgłaszali postulowane kierunki zmian systemu prawnego ubezpieczeń obowiązkowych.
Licznie zgromadzeni uczestnicy konferencji reprezentowali zakłady ubezpieczeń, firmy brokerskie, ośrodki naukowe, kancelarie prawne, instytucje rynku ubezpieczeń oraz organy administracji państwowej. Zarówno w referatach, jak i w dyskusji zwracano uwagę na konieczność reformy systemu prawnego ubezpieczeń obowiązkowych, a jednocześnie na potrzebę większej efektywności działalności legislacyjnej przy wprowadzaniu kolejnych ubezpieczeń obowiązkowych.
Na zakończenie konferencji wiceprezes zarządu PIU, Andrzej Maciążek wyraził nadzieję, że konferencja ta zapoczątkuje prace nad oczekiwaną reformą stanu prawnego ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce.