Seminarium szkoleniowe na temat zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej

W dniach 19 i 20 września 2013 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się kolejna edycja seminarium szkoleniowego „Współpraca Policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej”. Organizatorem merytorycznym spotkania była Polska Izba Ubezpieczeń wraz z Biurem Spraw Kryminalnych Komendy Głównej Policji.

Seminarium było spotkaniem roboczym specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępczości w szeroko pojętej działalności ubezpieczeniowej. Głównym jego celem była wymiana praktycznych doświadczeń na temat współczesnych form przestępczości ubezpieczeniowej.

Tematem przewodnim seminarium były przestępstwa dokonywane na dokumentach, m.in. przypadki poświadczania nieprawdy polegające na potwierdzaniu zdarzeń, które nie miały miejsca czy też zatajanie faktów lub ich przeinaczanie w celu uzyskania odszkodowania. Podjęto także temat przestępczości w ubezpieczeniach na życie, gdzie temat przestępczości jest coraz częściej obecny.

W głosach uczestników powielały się stwierdzenia, że przestępczość ubezpieczeniowa zmieniła swoje oblicze: drobna okazjonalna przestępczość została zastąpiona przestępczością zorganizowaną, znacznie trudniejszą do identyfikacji i skutecznego przeciwdziałania. Z tego względu istnieje potrzeba współdziałania zarówno środowisk organów ścigania, jak i samych ubezpieczycieli.

Prelegentami seminarium byli przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zakładów ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Związku Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń. Doświadczenie poprzednich edycji seminarium potwierdza, że wspólne spotkania są doskonałym impulsem do kolejnych działań trzech rynków: ubezpieczeniowego, bankowego oraz organów ścigania.