Seminarium reasekuracyjne „Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach majątkowych z punktu widzenia reasekuratora, zakładu ubezpieczeń i brokera ubezpieczeniowego”

6 czerwca bieżącego roku odbyło się seminarium zorganizowane przez Podkomisję Reasekuracji oraz Komisję Ubezpieczeń Majątkowych pod tytułem „Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach majątkowych  z punktu widzenia reasekuratora, zakładu ubezpieczeń i brokera ubezpieczeniowego”.
Seminarium otworzył Marcin Łuczyński członek zarządu PIU. Część wydarzenia składającą się z czterech prezentacji poprowadził Dariusz Kwiatkowski dyrektor ds. reasekuracji ubezpieczeń długoterminowych w Biurze Reasekuracji PZU SA.
Pierwsze wystąpienie przeprowadzili wspólnie Dominika Kozakiewicz – wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzająca Marsh Polska, Agnieszka Michałowska broker dyrektor w Marsh Polska oraz Jacek Ryć dyrektor ds. klientów korporacyjnych w oddziale regionalnym PZU SA w Poznaniu. Podczas tej prezentacji omówione zostały dwa rzeczywiste przykłady firm, na których pokazane zostały najważniejsze problemy w funkcjonowaniu ubezpieczeń majątkowych w praktyce. W szczególności wskazano rolę odpowiedniego zarządzania ryzykiem w przypadku równoczesnego funkcjonowania w jednym przedsiębiorstwie technologii starych i nowych, odpowiednio wczesnego zaangażowania brokera i zakładu ubezpieczeń w ocenę ryzyka ubezpieczeniowego oraz prawidłowego przepływu informacji. Pokazano także jak złożoność, innowacyjność inwestycji oraz wymagania inwestora, co do zakresu ochrony wpływają  na możliwość uzyskania odpowiedniego pokrycia reasekuracyjnego. Prelegenci podkreślali, że w obydwu omawianych przypadkach zawarcie sumów ubezpieczenia i reasekuracji możliwe było dzięki skłonności wszystkich stron do osiągnięcia kompromisu, dobra komunikacja pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami.
Następnie Otmar Erich senior underwriter fac. property, Swiss Re, omówił najważniejsze trendy w ubezpieczeniach majątkowych widoczne z punktu widzenia reasekuratora, w szczególności rodzajów szkód, które są coraz bardziej istotne dla portfeli reasekuracyjnych. Omówił też szanse i zagrożenia reasekuratorów na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z kolei Marcin Kowalski dyrektor regionu Departament Polska w Polskim Towarzystwie Reasekuracji, przedstawił znaczenie reasekuratorów dla zachowania płynności finansowej rynku ubezpieczeniowego. Ponadto omówił najważniejsze wyzwania dla rynku reasekuracyjnego oraz rolę brokera ubezpieczeniowego w prawidłowym zawarciu umów ubezpieczenia i reasekuracji.
W ostatnim wystąpieniu Tomasz Libront dyrektor ds. Reasekuracji, członek zarządu THB Polska omawiał czynniki leżące po stronie ubezpieczycieli, klientów, otoczenia rynkowego, które wpływają na powstawanie tzw. „luk” w pokryciu reasekuracyjnym. W swoim wystąpieniu poruszył także problem komunikacji, między poszczególnymi uczestnikami rynku ubezpieczeniowemu, które mogą prowadzić do ograniczania lub zniekształcania informacji otrzymywanych przez reasekuratora, co może mieć w konsekwencji negatywne konsekwencje dla wszystkich stron umowy.
Seminarium zakończył panel dyskusyjny prowadzony przez Agatę Siennicką dyrektor ds. reasekuracji w Vienna Insurance Group Polska, w którym udział wzięli Sławomir Majkowski – fac. underwriter property w Munich Re, Witold Janusz – Lloyd’s General Representative, Lloyd’s Polska oraz dr Krzysztof Łyskawa z Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dyrektor Agata Siennicka zaprosiła również do wzięcia udziału w panelu siedzącego wśród publiczności Otmara Ericha ze Swiss Re. Podczas dyskusji zauważono potrzebę opracowania standardów, dobrych praktyk w zakresie przygotowania zapytań reasekuracyjnych, oraz rozwijanie działań mających na celu podnoszenie wiedzy klientów zakładów i brokerów ubezpieczeniowych w zakresie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa pożarowego. Przypomniano, że Komisja Ubezpieczeń Majątkowych ma już dorobek w zakresie rekomendacji dotyczących funkcjonowania ubezpieczeń majątkowych. W 2012 r wprowadzone zostały Minimalne Wymogi Informacyjne przy zawieraniu umowy ubezpieczenia oraz Wzory Porozumień Koasekuracyjnych.
Uczestnicy seminarium poinformowani zostali, że zdiagnozowane problemy, postawione pytania będą przedmiotem dalszych prac Komisji Ubezpieczeń Majątkowych, Podkomisji Reasekuracji oraz Grupy Roboczej ds. Zarządzania Ryzykiem.
W seminarium udział wzięło ponad 100 osób, w tym, przedstawiciele wyższych uczelni, krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Prezentacje z konferencji