Seminarium rachunkowe PIU

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą KPMG zorganizowała 16 grudnia 2014 r. seminarium rachunkowe pt: „Zamknięcie ksiąg rachunkowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości”.
W trakcie seminarium prelegenci z firmy  KPMG omówili rachunkowe aspekty połączenia spółek,
m. in. dotyczące metody nabycia i rozliczenia w ramach konsolidacji oraz alokacji ceny nabycia. Omówione zostały również zagadnienia finansowe dotyczące momentu rozpoznania przychodu, odpisu aktualizującego należności, trwałej utraty wartości instrumentów nienotowanych oraz MSSF 4 faza 2 i MSSF 9. W dalszej części seminarium przedstawione zostały zagadnienia aktuarialne dotyczące wpływu zadośćuczynień na finanse zakładów ubezpieczeń, wyceny zobowiązań związanych ze szkodami rentowymi oraz raport FLAOR. Na zakończenie seminarium omówione zostały podatkowe aspekty bezpośredniej likwidacji szkód, a także moment rozpoznania dla celów podatkowych kosztów akwizycji oraz przychodów z prowizji reasekuracyjnych.
W seminarium wzięło udział ponad 180 pracowników zakładów ubezpieczeń, przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, jak również pracowników naukowych oraz przedstawicieli mediów.

Prezentacje przedstawione podczas seminarium