Rola audytu wewnętrznego w outsourcingu. Audyt i funkcja compliance w świetle nowych wymogów wypłacalności – Solvency II

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą Deloitte zorganizowała 18 września 2012 seminarium pt: “Rola audytu wewnętrznego w outsourcingu. Audyt i funkcja compliance w świetle nowych wymogów wypłacalności – Solvency II”.

Marcin Łuczyński – członek zarządu PIU, przywitał przybyłych pracowników zakładów ubezpieczeń, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów oraz przedstawicieli środowisk akademickich i omówił stan prac nad Dyrektywą Omnibus II i dokumentami II i III poziomu. Szczególnie mocno zaakcentował napięte ramy czasowe i możliwe niedotrzymanie przez instytucje europejskie terminów uchwalania dokumentów, co niesie za sobą dalsze przesuniecie w czasie terminu wdrożenia Dyrektywy SII w krajach członkowskich.

Następnie prelegenci z firmy Deloitte, Pani Renata Onisk i Mariusz Warych, omawiali problemy i wyzwania jakie niesie ze sobą w/w dyrektywa dla działów audytu wewnętrznego. Pani Renata Onisk przestawiła aktualną wersje arkuszy sprawozdawczych, jakie sporządzać będą zakłady ubezpieczeń po wdrożeniu Dyrektywy Solvency II. Omówiła pokrótce sprawozdania na potrzeby publiczne SFCR-Solvency and Financial Condition Report, nadzoru RSR-Regular Supervisor Report i QRTs-Quantitative Reporting Templates, oraz Europejskiego Banku Centralnego FST Financial Stability Templates. Przedstawiła ich konstrukcje i zawartość a także czas, w jakim mają być sporządzane w okresie przejściowym i docelowo. Omówiła wytyczne EIOPA w odniesieniu do procesu ORSA, który każdy z ubezpieczycieli będzie musiał przeprowadzać co najmniej raz do roku. Nacisk położono na fakt iż jest to proces oceny ryzyk i sposobu zarządzania nimi , nie zaś model wewnętrzny bis. Końcowa część wystąpienia poświęcona była wytycznym EIOPA w odniesieniu do przeglądu i audytu zewnętrznego oraz uwagą jakie w stosunku do nich wypracowała Insurance Europe.

Wystąpienie Pana Mariusza Warycha poświęcone było głównie funkcji compliance i outsourcingowi, a także efektywnemu zarządzaniu ryzykiem. Rozpoczynając od zdefiniowania funkcji audyty wewnętrznego i funkcji zgodności (compliance) przedstawił ich umiejscowienie w strukturze organizacji, wzajemne powiązania i oddziaływania. Wyraźnie zaznaczona została ich olbrzymia rola w efektywnym zarządzaniu ryzykiem. Zaakcentował konieczność zachowania ich niezależności przy jednoczesnej konieczności rozwijania jak najlepszej współpracy. Następnie prelegent omówił outsourcing, możliwość jego stosowania i ograniczenia. Warto zwrócić uwagę iż z formalnego punktu widzenia dyrektywa nie zabrania outsourcowania jakichkolwiek działań. Jedynym ogranicznikiem ma tu być zgoda nadzoru w wypadku zadań kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania organizacji. Jako benchmarki przestawiono zostały rozwiązania z systemu bankowego.  Seminarium cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 120 osób.

Do pobrania:
MATERIAŁY Z KONFERENCJI