Proces przed-aplikacyjny modeli wewnętrznych

Polska Izba Ubezpieczeń przy współpracy z firmą Deloitte zorganizowała 1 czerwca br. seminarium pt: „ Proces przed-aplikacyjny modeli wewnętrznych – ostateczna propozycja CEIOPS. Sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń dla nadzoru i publiczna”. W spotkaniu wzięło udział niemal 100 uczestników, pracowników zakładów ubezpieczeń oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Tematy przedstawiane podczas seminarium dotyczyły praktycznych aspektów związanych z implementacją Dyrektywy Solvency II. Omówiony został proces współpracy nadzór – zakład Ubezpieczeń na etapie poprzedzającym akceptacja modelu wewnętrznego (całkowitego lub częściowego). Zaprezentowano nową wizję raportowania na potrzeby nadzoru RTS (Report to Supervisor) i publiczne ujawnienia SFCR (Solvency and Financial Condition Report). Szczegółowo przedstawione zostały już udostępnione przez CEIOPS w procesie nieformalnych konsultacji formularze sprawozdawcze ( bilans i wycena aktywów).

Uczestnicy poinformowani zostali o dalszym przebiegu konsultacji nad kolejnymi formularzami  sprawozdawczymi i możliwościach wyrażania swych opinii poprzez Polska Izbę Ubezpieczeń
Seminarium zostało wysoko ocenione przez uczestników, a duża ilość pytań i żywa dyskusja jednoznacznie świadczą o jego przydatności dla członków Izby, oraz o potrzebie kontynuacji w miarę rozwoju prac nad implementacją Dyrektywy.

Prezentacje z seminarium są dostępne poniżej:

Prezentacja 1
Prezentacja 2