Praktyki i staże w bankach i instytucjach finansowych

Przedstawiciele rządu oraz uczelni wyższych, głównie z działów kadr organizujących praktyki i staże dla studentów, a także reprezentanci banków i ubezpieczycieli wzięli udział w konferencji Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Banków Polskich pt.: „Praktyki i staże w bankach i instytucjach finansowych dla studentów kierunków ekonomia oraz finanse i rachunkowość (w tym bankowość i ubezpieczenia) na podstawie wybranych przykładów”.

Spotkanie, które odbyło się 28 stycznia br. w siedzibie ZBP, dotyczyło przede wszystkim analizy obecnej współpracy biznesu z uczelniami, związanej z organizacjami praktyk i staży dla studentów w instytucjach finansowych.

Podczas spotkania zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego w pierwszej połowie 2009 roku z reprezentantami wydziałów uczelni ekonomicznych oraz banków i firm ubezpieczeniowych. Wyniki badania pokazały, że decydujący wpływ na dobrą organizację i przebieg praktyk studenckich, mają jednakowo „zakres zadań wykonywanych przez stażystę/ praktykanta”, jak i „opiekunowie praktyk w instytucji”. Uczestnicy konferencji zgodnie przyznali, że staże powinny być poprzedzone określeniem ich celowości oraz przygotowaniem szczegółowego programu zadań powierzanych praktykantom. Pozwoli to uniknąć niezadowolenia pracodawcy, jak i rozczarowania samych studentów, wynikających z błędnych wyobrażeń dotyczących praktyk i ich efektów. 

Przedstawiciele banków i ubezpieczycieli, którzy organizują praktyki, podkreślali brak u polskich studentów kompetencji tzw. miękkich, czyli takich jak: umiejętność pracy zespołowej, pomysłowości i odwagi prezentowania swoich pomysłów, łatwości adaptacyjnych, samodzielności etc. Zgodnie przyznali, że powinno się uczyć studentów pracy zespołowej, prezentacji, rozwiązywania problemów podczas zajęć na studiach wyższych. Eliminacja ćwiczeń kształcących te umiejętności powoduje, że dobrze wykształceni studenci, nie potrafią się odnaleźć w środowisku biznesowym i wykorzystać nabytej wiedzy.
Prof. Zbigniew Marciniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego powiedział, że trwają prace nad stworzeniem krajowych ram kwalifikacji. Wynikają one przede wszystkim z potrzeby jego dostosowania do wymogów UE oraz ze zmian demograficznych i zwiększania się liczby studentów. Gdyż, jak stwierdził –„Zmienili się studenci, a polski system szkolnictwa wyższego jest taki sam jak 20 lat temu, mało elastyczny i dostosowany głównie do najzdolniejszych studentów”. Podkreślał, jak ważne jest budowanie pomostów pomiędzy uczelniami a firmami, poprzez prowadzenie zajęć praktycznych, w tym praktyk w czasie kształcenia. Dzięki temu studenci poznają realny świat biznesu, co pozwoli im na ukierunkowanie dalszej edukacji i planowanie kariery zawodowej. Przy czym, według niego, powinno się wcześniej określić standardy wzajemnej współpracy.

Ministerstwo i PKA są zainteresowane propozycjami uczelni i instytucji finansowych dot. podniesienia roli praktyk w kształceniu studentów.

Spotkanie zostało zakończone deklaracją organizacji co roku podobnych spotkań PIU i ZBP z przedstawicielami uczelni i rządu w sprawie organizacji praktyk studenckich. Pozwoli to na kontynuację debaty na temat przygotowywania przyszłych kadr do funkcjonowania w biznesie.