PIU na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Polska Izba Ubezpieczeń po raz pierwszy wzięła udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy. W tegorocznej edycji, która odbywała się w dn. 9 – 12 września, PIU zorganizowała panel dyskusyjny pt. „Prywatne ubezpieczenia zdrowotne jako element ochrony zdrowia w Europie”.

W panelu wzięli udział goście specjalni: Pani Agnieszka Chłoń – Domińczak, była Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Pan Zsombor Kovacsy, były Prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych Węgier, Pan Martin Oxley, Dyrektor Generalny Brytyjsko – Polskiej Izby Handlowej, Pan Maciej Bogucki, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Pan Paweł Kalbarczyk, Przewodniczący Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych PIU oraz Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych PZU Życie SA, a także Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Moderatorem panelu był Pan Stanisław Borkowski, Członek Zarządu Allianz Polska SA.

Pani Agnieszka Chłoń – Domińczak nakreśliła rolę państwa w systemie opieki zdrowotnej w Polsce oraz możliwość udziału w nim prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Zwracała uwagę na potrzebę strukturalnych reform w ochronie zdrowia. Przypomniała, że w Polsce udział wydatków publicznych jest niższy niż średnia w krajach OECD, która wynosi 73 proc., zaś w naszym kraju – 70,8 proc. Podkreślała, że wykorzystanie potencjału prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych może poprawić efektywność wydatków na opiekę zdrowotną.

Charakterystykę węgierskiego systemu opieki zdrowotnej, opartego na obowiązkowych ubezpieczeniach państwowych przedstawił Pan Zsombor Kovacsy. Podkreślił on, iż w systemie węgierskim dominują usługodawcy publiczni, istnieje natomiast kilka obszarów uczestnictwa prywatnej opieki opartej na ubezpieczeniach i kontach zdrowotnych.

Pan Martin Oxley przedstawił rozwiązania systemowe dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych w Wielkiej Brytanii, wskazując na rolę systemu zabezpieczenia społecznego, a także prywatnej części rynku medycznego.

Natomiast Pan Maciej Bogucki wskazywał na potrzebę zacieśnienia współpracy rynku ubezpieczeniowego, medycznego i farmaceutycznego jako naturalnych partnerów obsługujących tego samego klienta.

Paweł Kalbarczyk skupił się na koncepcji prywatnych funduszy zdrowia jako rozwiązaniu problemów finansowych systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Jest to propozycja legislacyjna Polskiej Izby Ubezpieczeń. Omawiając propozycję Izby, wskazywał na problemy systemu opieki zdrowotnej w Polsce: jego niską efektywność, brak koordynacji opiek zdrowotnej, brak alternatywnych płatników oraz nieadekwatne źródła finansowania.

Jako antidotum na te problemy, w imieniu PIU przedstawił propozycję opartą na zasadach konkurencyjności i solidaryzmu. Zakłada ona możliwość wyboru jakiego mogliby dokonywać pacjenci pomiędzy pozostawaniem w systemie publicznym z jednym płatnikiem lub w licznych Prywatnych Funduszach Zdrowia (PFZ).

Proponowana reforma mogłaby podnieść standardy opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez lepszy dostęp oraz wyższą jakość, jak również instrumenty długofalowego zarządzania zdrowiem (programy badania profilaktyczne, promocja zdrowego stylu życia).

Panel zorganizowany przez PIU spotkał z dużym zainteresowaniem gości Forum Ekonomicznego, którzy mimo, iż była to ostatnia część merytoryczna tego wydarzenia, zapełnili salę  gdzie odbywała się dyskusja wokół ubezpieczeń zdrowotnych.

Relacja z panelu znalazła się też w oficjalnym serwisie Forum Ekonomicznego na stronach portalu Onet.pl:
http://biznes.onet.pl/prywatne-ubezpieczenia-na-ratunek-sluzbie–zdrowia,18493,3034818,3028364,30,1,news-detal

Polska Izba Ubezpieczeń już przygotowuje się do przyszłorocznej edycji Forum Ekonomicznego.

Na zdjęciu od lewej siedzą: Martin Oxley, Maciej Bogucki, Jan Grzegorz Prądzyński, Stanisław Borkowski, Paweł Kalbarczyk, Zsombor Kovacsy, Agnieszka Chłoń-Domińczak.