IV Kongres Bancassurance

25-26 października w Hotelu Holiday Inn w Józefowie k. Warszawy odbył się IV Kongres Bancassurance, którego tegoroczna edycja zatytułowana była „Bancassurance – quo vadis ?”. Kongres organizowany został przez Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń i stanowił w założeniu doroczne spotkanie środowisk bankowego i ubezpieczeniowego, a jednym z jego celów było podsumowanie wspólnej rocznej aktywności oraz dyskusja na temat perspektyw rozwoju rynku.

Rok 2012 był dla polskiego rynku bancassurance okresem szczególnym, jako że po raz pierwszy Komisja Nadzoru Finansowego zainicjowała publiczną dyskusję na temat niektórych praktyk, wykształconych na tym rynku oraz najbardziej efektywnego modelu funkcjonowania tego segmentu. Dodatkowo należy wskazać trwające na poziomie europejskim prace nad projektem nowej dyrektywy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, które – tworząc nowe ramy regulacyjne dla działalności ubezpieczeniowej – będą w przyszłości także oddziaływały na polskie instytucje finansowe oraz ofertę produktową dla klientów.

W trakcie Kongresu przedstawione zostały także statystyki podsumowujące wyniki polskiego rynku bancassurance w pierwszym półroczu 2012 roku oraz przewidywania dotyczące rozwoju całego rynku oraz poszczególnych grup produktowych okresie najbliższych kilkunastu miesięcy. O znaczeniu dobrej współpracy banków i firm ubezpieczeniowych dla całego rynku finansowego najlepiej świadczą przedstawione przez PIU dane statystyczne. W okresie pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku ,wysokość składki przypisanej brutto, pozyskanej w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie przekroczyła 11 mld zł.
W charakterze prelegentów i panelistów w kongresie udział wzięło uznanych ekspertów, przede wszystkim z branży bankowej i ubezpieczeniowej, a także przedstawicieli regulatorów i organu nadzoru. Do głównych tematów poruszonych w dyskusjach należały przewidywane zapisy projektu nowej dyrektywy o pośrednictwie finansowym (IMD II), doświadczenia różnych krajów europejskich w zakresie funkcjonowania modeli rynku bancassurance, główne atuty tego kanału dystrybucji produktów ubezpieczeniowych dla wszystkich interesariuszy, klauzule abuzywne odnoszące się do tego rynku oraz czynniki mające wpływ na atrakcyjność ubezpieczeń ochronnych dla klientów. W trakcie Kongresu zaprezentowano także po raz pierwszy szerszej publiczności najnowsze wyniki wspólnych prac ZBP oraz PIU w postaci III Rekomendacji sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym. 

Gościem Kongresu był Pan Wojciech Kwaśniak, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Jego prezentacja przedstawiała poglądy organu nadzoru na wybrane aspekty rynku bancassurance. Zapewnił on, że KNF pozytywnie ocenia rozwój współpracy banków i form ubezpieczeniowych, jednak szczególną wagę przywiązuje do jakości świadczonych usług oraz zapewniania odpowiedniego zakresu informacji przekazywanych klientom. Ten segment rynku powinien umacniać pozytywny wizerunek polskiej branży finansowej. Pan Przewodniczący z uznaniem odniósł się także do wypracowanych przez ZBP i PIU samoregulacyjnych dobrych praktyk. Potwierdził on także wolę KNF, aby identyczne standardy i wymagania dotyczyły wszystkich kanałów dystrybucji polis ubezpieczeniowych, jako że tylko w ten sposób interes konsumentów będzie najbardziej efektywnie chroniony.

Natomiast w trakcie dyskusji panelowej przedstawiciele kierownictw banków oraz firm ubezpieczeniowych dzielili się swoimi poglądami na szereg kwestii, dotyczących przyszłości rynku bancassurance oraz przewidywań w zakresie projektowanych nowych standardów europejskich. Wśród panelistów oraz uczestników Kongresu przeważały opinie optymistyczne dotyczące perspektyw rozwojowych i to nawet jeśli wyrażane były wątpliwości np. co do intencji stojących za niektórymi propozycjami nowych regulacji unijnych.

W Kongresie wzięło udział łącznie ponad 170 uczestników, reprezentujących głównie banki oraz firmy ubezpieczeniowe.

Prezentacje z kongresu:

Raport PIU: Polski rynek bancassurance
Badanie TNS Polska na temat bancassurance
Trendy w bancassurance – Gerard Binet, Cardif
Bancassistance 2.0 – Europ Assistance
IMD2 – CMS Cameron McKenna
Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich – na podstawie
analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń – Hogan Lovells

III Rekomendacja bancassurance – Małgorzata Knut, Norbert Jeziolowicz
Bancassurance quo vadis – Komisja Nadzoru Finansowego
Klauzule Abuzywne – CMS Cameron McKenna
Warta – jak nas widzą Klienci?
Nowe standardy obsługi bancassurance – Hogan Lovells