Eksperci PIU, KNF i PwC o rachunkowości ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Polska Izba Ubezpieczeń przy współpracy ekspertów Komisji Nadzoru Finansowego oraz PricewaterhouseCoopers zorganizowała seminarium pt: „Wycena instrumentów finansowych w warunkach kryzysu finansowego oraz rachunkowość ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych”.

Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział blisko 130 uczestników, przede wszystkim menedżerów i specjalistów ds. rachunkowości i podatków w zakładach ubezpieczeń.

Prelekcje wygłosili eksperci Komisji Nadzoru Finansowego oraz PricewaterhouseCoopers. Omówione zostały zagadnienia związane z ustalaniem wartości godziwej w przypadku braku aktywnego rynku, braku płynności rynków finansowych oraz wymuszonej sprzedaży (np. w celu zachowania płynności), ustalaniem trwałej utraty wartości (kryteria, metodologia, zalecenia IASB), omówieniem różnic pomiędzy wymogami regulacji polskich a IFRS, procesem zawierania i obsługi umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, tworzeniem rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zobowiązań warunkowych (KSR6), bieżącymi problemami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej na potrzeby Nadzoru.

Osobom zainteresowanym udostępniamy materiały seminaryjne.