Aktualne zasady finansowania procedur medycznych, w tym rehabilitacji, w systemie publicznej opieki zdrowotnej. Wskazania do leczenia rehabilitacyjnego w systemie prywatnym

13 grudnia 2016 r. Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała konferencję naukowo-szkoleniową pt. „Aktualne zasady finansowania procedur medycznych, w tym rehabilitacji, w systemie publicznej opieki zdrowotnej. Wskazania do leczenia rehabilitacyjnego w systemie prywatnym”. Konferencja dedykowana była osobom, które w zakładach ubezpieczeń zajmują się likwidacją szkód osobowych i stanowiła dla nich kompendium wiedzy.

Konferencję otworzyła Dorota M. Fal, doradca zarządu PIU, która poruszyła kwestię sposobu działania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jednocześnie omówiła zagadnienia związane z  publiczną ochroną zdrowia oraz zakres i zasady dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Podniesione zostało także zagadnienie kolejek pacjentów do świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem procedur ortopedii i rehabilitacji, jak również kontraktów placówek medycznych z NFZ. Konkludując, Dorota M. Fal wskazała, iż jakkolwiek zdrowie jest najwyższą wartością dla Polaków, publiczny system ochrony zdrowia cierpi na pogłębiającą się lukę finansową powodująca rzeczywiste ograniczenie dostępu pacjentów do świadczeń gwarantowanych w opiece zdrowotnej.
Rodzaje rehabilitacji powypadkowej omówiła prof. dr n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego, która podkreśliła znaczenie rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej w powrocie poszkodowanego do zdrowia i życia codziennego. Profesor omówiła sposób finansowania i funkcjonowania ww. rehabilitacji w Polsce a także źródła jej finansowania. Przedstawiła również zarys zasad funkcjonowania rehabilitacji w innych krajach na przykładzie niemieckim. Wskazano, iż niezwykle wartościowym jest wsparcie osób po wypadkach, badanie ich przydatności do pracy i wsparcie finansowe. Finalnie podkreślono, że rehabilitacja poszkodowanego, jest inwestycją, która przynosi bez wątpienia lepsze efekty jeśli zostanie rozpoczęta jak najszybciej – najlepiej zaraz po wypadku.
Głos zabrała także dr. hab. n. med. prof. nadzw. Krystyna Księżopolska-Orłowska, konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, która omówiła znaczenie rehabilitacji w ograniczaniu niepełnosprawności i podniosła zagadnienie standardów rehabilitacji istniejących w Polsce.  Profesor Księżopolska podkreśliła znaczenie ustalania przez lekarzy rehabilitacji celowego planu leczenia i rehabilitacji u pacjentów powypadkowych oraz dostęp do leczenia i rehabilitacji w Polsce. Omówiona została także kwestia standardów stosowanych w rehabilitacji długoterminowej. Istotą wykładu było podkreślenie, że najgorszym z możliwych scenariuszy jest utrata samodzielności przez poszkodowanego. Dlatego właśnie rehabilitację należy postrzegać w kategoriach kompensacyjnych polegających na zastępowaniu jednych funkcji innymi funkcjami przy wykorzystaniu dostępnych możliwości poszkodowanego. Celem powyższego jest optymalizacja uczestnictwa osoby, która uległa wypadkowi w życiu zawodowym i społecznym.
W dalszej części spotkania głos zabrała dr hab. n. med. Joanna Bugajska, kierownik Zakładu Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, która omówiła wskazania do leczenia i rehabilitacji u osób po wypadkach. Na bazie projektu realizowanego przez CIOP we współpracy z ZUS zaprezentowano jak prawidłowo powinna wyglądać rehabilitacja powypadkowa. Omówione zostały także zalety rehabilitacji oraz zagrożenia związane z jej brakiem. Na bazie własnych doświadczeń opisano przypadki osób biorących udział w pilotażowym programie wczesnej, kompleksowej rehabilitacji. Wskazano także na znaczenie i możliwości rehabilitacji zawodowej w Polsce oraz konieczność kompleksowego traktowania zagadnienia.
Zwieńczeniem konferencji był wykład mec. Łukasza Wilmy, który w aspekcie uchwały SN z dnia 19 maja 2016 dotyczącej kosztów leczenia i rehabilitacji,  zaprezentował optykę procesową i zasadność pokrywania kosztów leczenia prywatnego przez zakłady ubezpieczeń w świetle orzecznictwa sądowego. Mecenas Wilma podkreślił, że kluczowym pojęciem jest zasada pełnej kompensaty szkody  a wyznacznikiem zakresu kompensaty jest związek przyczynowy między zdarzeniem rodzącym odpowiedzialność a podnoszonymi następstwami. Istotnym w opinii prelegenta jest aby punktem odniesienia był postulat restytucji naturalnej. Ponadto wskazano na ciężar dowodu, który jest rozłożony między obie strony.

znaczenie rehabilitacji w ograniczaniu niepełnosprawności

koszty leczenia Ł. Wilma

rehabilitacja grudzien 2016 A Wilmowska

konferencja szkoleniowa Bugajska

System opieki zdrowotnej w polsce

Publikacja: Aktualne zasady finansowania procedur medycznych, w tym rehabilitacji, w systemie publicznej opieki zdrowotnej