wu2023.4.6

Raportowanie niefinansowe jako źródło informacji o działaniach największych europejskich grup ubezpieczeniowych na płaszczyźnie środowiskowej zrównoważonego rozwoju (część 2. – wyniki badania empirycznego)

Malwina Lemkowska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.4.6

Abstrakt

Artykuł stanowi drugą, empiryczną część opracowania dotyczącego raportów niefinansowych największych europejskich grup ubezpieczeniowych. Otoczenie instytucjonalne raportowania niefinansowego, wyniki kwerendy literatury przedmiotu, a także metodyczne założenia badania zostały opisane wczęści 1. Celem badania była identyfikacja i klasyfikacja działań środowiskowych największych europejskich grup ubezpieczeniowych. Zamierzenie to realizowano poprzez analizę treści skonsolidowanych sprawozdań niefinansowych. Zastosowana została metoda opracowania danych jakościowych: analiza szablonowa, wsparta przez techniki narracji. Zidentyfikowane aktywności ubezpieczycieli zostały zaprezentowane w trzech podstawowych grupach: działalność organizacyjna i zarządcza; działalność wewnętrzna oraz działalność zewnętrzna, w tym: świadczenie ochrony ubezpieczeniowej i działalność inwestycyjna. Badane raporty koncentrowały się na prezentacji celów, założeń i strategii zrównoważonego rozwoju grup w w/w podziale. Stawiane cele były często nieostre i pozostawiały możliwość odstępowania od wyznaczonej strategii. Ubezpieczyciele przedstawili również obszerny wykaz realizowanych działań we wszystkich trzech grupach. Badanie raportów ujawniło jednak brak możliwości oceny głębokości, jakości i skuteczności większości tych działań. Zidentyfikowano również problem wielości stosowanych metodyk oceny skuteczności działań, co potwierdziło – wcześniej przedstawiany w literaturze przedmiotu – problem porównywalności danych.

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój, raportowanie niefinansowe, ubezpieczenia, środowisko.

 

Pełna treść artykułu

PDF

 

Bibliografia

Benett P., Anti-Trust? European Competition Law and Mutual Environmental Insurance, “Economic Geography” 2000, No 76(1).

Chmielewski M., Libront T., Po Monte Carlo i Baden-Baden: Trendy ubezpieczeniowe a realia społeczno-gospodarcze, „Dziennik Ubezpieczeniowy” 27 października 2022 r.

Deloitte, Portfele kredytowe i inwestycyjne w drodze do #NetZero, 2020, https://www2.deloitte.com/ content/dam/Deloitte/pl/Documents/Prezentacje-webinary/pl_webinar_30–03–2022_Portfelekredytowe-i-inwestycyjne-w-drodze-do-NetZero.pdf [dostęp: 30.03.2022].

Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji (Dz.U. UE L 443/9 z 10.12.2021).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz.U. UE L 317/1 z 9.12.2019).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. UE L 198 z 22.6.2020).

Ryan D., Philalithis E., Apples and oranges: How to compare the carbon footprints of multi asset portfolios, https://www.fidelityinternational.com/editorial/blog/apples-and-oranges-how-to- -compare-the-carbon-footprints-of-multi-asset-portfolios-e6032b-en5/ [dostęp: 5.01.2023].

Science Based Targets, Foundations of Science-based Target Setting, https://sciencebasedtargets. org/resources/files/foundations-of-SBT-setting.pdf [dostęp: 30.03.2022].

UN environment programme. The Net-Zero Insurance Alliance. Statement of commitment by signatory companies, s. 1, https://www.unepfi.org/psi/wp-content/uploads/2021/07/NZIA-Commitment. pdf [dostęp: 19.04.202].

United Nations General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1, New York 2015, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ N15/291/89/PDF/N1529189.pdf?OpenElement [dostęp: 19.04.2023].

United Nations, Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement on its third session, held in Glasgow from 31 October to 13 November 2021, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10_add1_adv.pdf [dostęp: 13.01.2023].

Yanguas Parra P.A., Ganti G., Brecha R., Hare B., Schaeffer M., Fuentes U., Global and regional coal phase-out requirements of the Paris Agreement: Insights from the IPCC Special Report on 1.5°C, Climate Analytics 2019, https://climateanalytics.org/media/report_coal_phase_out_2019.pdf [dostęp: 19.04.2023].