wu2023.4.2

Podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe. Nuklearne poole ubezpieczeniowe – charakterystyka

Iwona Sroka, Paweł Wajda

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.4.2

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, na potrzeby określenia zasad funkcjonowania podobnego mechanizmu w Polsce, specyfiki pooli ubezpieczeniowych tworzonych w krajach Unii Europejskiej z myślą o ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową. W tekście zarysowano także ramy prawne odnoszące się do odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową w związku z eksploatacją urządzeń jądrowych oraz przeanalizowano rozbieżności prawne pomiędzy regulacjami międzynarodowymi a polskimi w obszarach, które mogą mieć wpływ na zakres tego ubezpieczenia. Omówiono również przyczyny powstawania pooli ubezpieczeniowych tworzonych na potrzeby ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową (jądrowe poole ubezpieczeniowe) oraz ich rolę i konstrukcje. Artykuł odnosi się wyłącznie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe i nie porusza tematu innych ubezpieczeń zawieranych zazwyczaj w przypadku budowy i eksploatacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak elektrownie jądrowe.

Słowa kluczowe

jądrowe poole ubezpieczeniowe, szkoda jądrowa, prawo atomowe, prawo międzynarodowe.

 

Pełna treść artykułu

PDF

 

Bibliografia

Ameye E., Arregui I.I., National Nuclear Third Party Insurance Pools Revisited from a European Union Competition Law Perspective, “Journal of Energy & Natural Resources Law” 2012, Vol. 30, Issue 3.

Ampovska M., Insurance Pools: Followers of Classical Insurance Contracts in the Field of Nuclear Law, “A collection of the Board of the Faculty of Law in Nysha (Зборник радова Правног факултета у Нишу)” 2017, No. LVI.

Ampovska M., Nuclear Insurance Pools Worldwide: The Role in the Nucelar Law, “Balkan Social Science Review” 2017, Vol. 9.

Brodecki Z., Die Geburt des polnischen Atomrechts, „Osteuropa-Recht” 1988, Heft 2

Demirci S., Nuclear Energy and Insurance Problematic of Turkey, “Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi” 2019, No. 2.

Gadkowski T., Odpowiedzialność międzynarodowa państwa za szkodę jądrową, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1990.

Insurance Europe Key Messages on Nuclear Liability Insurance, Insurance Europe, Brussels 2013.

International Atomic Energy Agency, The 1988 Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris Convention — Explanatory Text, “IAEA International Law Series” No. 5.

International Atomic Energy Agency, The 1997 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage and the 1997 Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage – Explanatory Texts, “IAEA International Law Series”, No. 3.

Lemiesz M., Odpowiedzialność za szkodę jądrową na gruncie ustawy – Prawo atomowe, „Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna, Biuletyn Informacyjny Państwowej Agencji Atomistyki” 2018, nr 3(113).

Liability and Compensation for Nuclear Damage. An International Overview, Nuclear Energy Agency, Paris 1994.

Majda R., Cywilna odpowiedzialność za szkodę jądrową w nowym prawie atomowym, „Przegląd Sądowy” 2002, nr 6.

Majda R., Cywilna odpowiedzialność za szkodę jądrową w polskimprawie atomowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

Reitsma S.M.S., Nuclear Insurance Pools: World-wide Practice and Prospective, 3rd International Conference on Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids, 19–22 June 2000, Dubrovnik.

Reitsma S.M.S., Tetley M., Insurance of Nuclear Risks, [w:] International Nuclear Law: History, Evolution and Outlook, OECD Publications, Paris 2010.

Rimšaitė L., Nuclear Insurance Pools: Does the Horizontal Cooperation leads to the Market Foreclosure?, “Journal of Business Law and Ethics” 2013, Vol. 1, No. 1.

Study on co(re)insurance pools and on ad-hoc co(re)insurance agreements on the subscription market, Ernst & Young, 2014.

Tekielak J., Odpowiedzialność cywilna za szkody jądrowe jako szczególny reżim odpowiedzialności deliktowej w polskim porządku prawnym – aspekty konwencyjne i ustawowe, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2019, nr 1.