wu2023.3.3

Raportowanie niefinansowe jako źródło informacji o działaniach największych europejskich grup ubezpieczeniowych na płaszczyźnie środowiskowej zrównoważonego rozwoju (część 1. – wprowadzenie teoretyczne i założenia metodyczne)

Malwina Lemkowska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.3.3

Abstrakt

Opracowanie stanowi teoretyczne wprowadzenie do badania, którego celem głównym jest identyfikacja i klasyfikacja działań środowiskowych największych europejskich grup ubezpieczeniowych w oparciu o ich sprawozdania niefinansowe. W pierwszej kolejności w artykule zostało zaprezentowane bogate otoczenie instytucjonalne raportowania niefinansowego ubezpieczycieli w ujęciu historycznym, które determinuje treść badanych raportów niefinansowych. Dalej wskazano realizowane w 2023 roku prace legislacyjne w tym obszarze. Następnie przedstawiono wyniki kwerendy literatury przedmiotu dotyczącej raportowania niefinansowego, systematyzując je według kryterium problemu badawczego. W części końcowej została zaproponowana metodyka badania sprawozdań niefinansowych europejskich grup ubezpieczeniowych, którego realizacja zmierza do osiągnięcia wyznaczonego wyżej celu. Wyniki jakościowej analizy raportów niefinansowych przedstawione zostaną w kolejnym artykule.

 

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój, raportowanie niefinansowe, ubezpieczenia, środowisko.

 

Pełna treść artykułu

PDF

 

Bibliografia

Adams C.A., The Ethical, Social and Environmental Reporting-performance gap, “Accounting, Auditing & Accountability Journal” 2004, No 17(5).

Alliance for Corporate Transparency, 2019 Research Report: An analysis of the sustainability reports of 1000 companies pursuant to the EU Non-Financial Reporting Directive, https://www. allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_ Transparency.pdf [dostęp: 19.04.2023].

Baker McKenzie, Sustainable Finance: From Niche To New Normal, https://www.bakermckenzie. com/-/media/files/insight/publications/2020/03/sustainable-finance_from-niche-to-new- -normal.pdf?la=en [dostęp: 13.04.2023].

Bebbington J., Kirk E.A., Larrinaga C., The production of normativity; A comparison ofreporting regimes in Spain and the UK, “Accounting, Organization and Society” 2012, No 37(2).

Biondi L., Bracci E., Sustainability, popular and integrated reporting in the public sector: A fad and fashion perspective, “Sustainability” 2018, No 10(9).

Błażyńska J., Standaryzacja raportowania niefinansowego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2018, nr 169.

Caputo F., Leopizzi R., Pizzi S., Milone V., The Non-Financial Reporting Harmonization in Europe: Evolutionary Pathways Related to the Transposition of the Directive 95/2014/EU within the Italian Context, “Sustainability” 2020, No 12(92).

Climate Change Litigation Databases, Native Village of Kivalina/ Exxonmobil-corp, http://climatecasechart.com/case/native-village-of-kivalina-v-exxonmobil-corp/ [dostęp: 13.04.2023].

DiMaggio P.J., Powell W.W., The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields, “American Sociological Review” 1983, No 48(2).

Dumitru M., Dyduch J., Guse R.G., Krasodomska J., Corporate Reporting Practices in Poland and Romania – An Ex-ante Study to the New Non-financial Reporting European Directive, “Accounting in Europe” 2017, No 14(3).

Eastman, H., The expansion of non-financial reporting’: a practitioner view, “Accounting and Business Research” 2018, No 48(5).

EFRAG, Sustainability Reporting Standards, https://www.efrag.org/lab6 [dostęp: 5.01.2023].

European Financial Reporting Advisory Group, Proposals for a relevant and dynamic EU Sustainability Reporting Standard-Setting. Final Report, 2021, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210308-report-efrag-sustainability- -reporting-standard-setting_en.pdf [dostęp: 23.04.2023].

Haller A., Link M., Groß T., The term ‘non-financial information’– a semantic analysis of a key feature of current and future corporate reporting, “Accounting in Europe” 2017, No 14(3).

Herzig C.; Moon J., Discourses on corporate social ir/responsibility in the financial sector, “Journal of Business Research” 2013, No 66(10).

Insurance Europe, European Insurance in Figures, 2020 data, https://insuranceeurope.eu/publications/2569/european-insurance-in-figures-2020-data [dostęp: 13.04.2023].

Karlikowska B., Sprawozdawczość niefinansowa, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula” 2016, nr 51(6).

King N., Using Templates in the Thematic Analysis of Text, w: Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research, Cassell C., Symon G. [ed.], Sage Books, London 2004

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów EMPTY, Strategia dotycząca finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej, COM(2021)390 final, https://eur- -lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0390 [dostęp: 20.01.2023].

Komisja Europejska, Komunikat Komisji: Europejski Zielony Ład, COM(2019) 640 final, https://eur- -lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165–1c22–11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/ DOC_1&format=PDF [dostęp: 13.04.2023].

Komisja Europejska, Komunikat Komisji: Plan działania: finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, COM/2018/097 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ TXT/?uri=CELEX:52018DC0097 [dostęp: 13.04.2023].

Komisja Europejska, Komunikat Komisji: Plan w zakresie celów klimatycznych na 2030 r., COM(2020) 562 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562 [dostęp: 13.04.2023].

Komisja Europejska, Komunikat Komisji: Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem, C/2019/4490 (Dz. U. C 209 z 20.6.2019), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ TXT/?uri=CELEX:52019XC0620(01) [dostęp: 19.04.2023].

Komisja Europejska, Komunikat Komisji: Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych (metodyka sprawozdawczości niefinansowej), C/2017/4234 (Dz. U. C 215 z 5.07.2017), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52017 XC0705%2801%29 [dostęp: 19.04.2023].

La Torre M., Sabelfeld S., Blomkvist M., Tarquinio L., Dumay J., Harmonising non-financial reporting regulation in Europe: Practical forces and projections for future research, “Meditari Accountancy Research” 2018, No 26(4).

Leading European insurers in 2020, by total assets, https://www.statista.com/statistics/788463/ leading-insurers-by-assets-in-europe/ [dostęp: 7.03.2022].

Leading European insurers in 2021, by total assets, https://www.statista.com/statistics/788463/ leading-insurers-by-assets-in-europe/ [dostęp: 3.01.2023].

Lemkowska M, Systemy zarządzania środowiskowego zgodne z wymaganiami normy ISO 14001 na tle wybranych determinant rozwoju rynku ubezpieczeń środowiskowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.

Lemkowska M., Funkcje ubezpieczeń gospodarczych a zrównoważony rozwój, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2020, nr 2.

Lisowska A., Ochrona środowiska, [w:] Organizacje międzynarodowe w działaniu, Florczak A., Lisowska A. [red.], Agencja Reklamowa OTO, Wrocław 2014.

Lock I., Seele P., The credibitity of CSR reports in Europe. Evidence from a quantitative content analysis in 11 countries, “Journal of Cleaner Production” 2016, No 122.

Mapfre Economics (2021), 2020 Ranking of the Largest European Insurance Groups, Madrid, Fundatión Mapfre, https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/ catalogo_imagenes/grupo.do?path=1112751 [dostęp: 3.01.2023].

Mapfre Economics (2022), 2021 Ranking of the Largest European Insurance Groups, Madrid, Fundatión Mapfre, https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/ media/group/1116446.do [dostęp: 3.01.2023].

Marczewska M., Teoria neoinstytucjonalna, [w:] Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Klincewicz K. [red.], Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

ONZ, Paris agreement, https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf [dostęp: 13.04.2023].

ONZ, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld [dostęp: 13.04.2023].

Peruvian farmer sues German Energy giant for contributing to climate change, “The Guardian” 14.11.2017, https://www.theguardian.com/world/2017/nov/14/peruvian-farmer-sues-german- -energy-giant-rwe-climate-change [dostęp: 13.04.2023].

PIU, Kolejna zmiana RTS do SFRD, https://piu.org.pl/blogpiu/kolejna-zmiana-rts-do-sfdr/ [dostęp: 21.07.2023].

Pizzi S., The Relationship between Non-financial Reporting, Environmental Strategies and Financial Performance. Empirical Evidence from Milano Stock Exchange, “Administrative Sciences” 2018, No 8(76).

Republika Czeska, Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2021 r. – Republika Czeska / Rzeczpospolita Polska (Sprawa C-121/21) https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Tur%2 5C3%25B3w&docid=240041&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part =1&cid=4189332#ctx1 [dostęp: 13.04.2023].

Rodríguez-Gutiérrez P., Correa C., Larrinaga C., Is integrated reporting transformative? An exploratory study of non-financial reporting archetypes, “Sustainability Accounting, Management and Policy Journal” 2019, No 10(3).

Saunders M., Lewis P., Thornhill A., Research methods for business students, Prentice Hall, Harlow 2009.

Scalet S., Kelly T.F., CSR rating agencies: What is their global impact? “Journal of Business Ethics” 2010, No 94.

Sierra-Garcia L., Garcia-Benau M.A., Bolla-Araya H.M., Empirical Analysis of Non-Financial Reporting by Spanish Companies, “Administrative Science” 2018, No 8(29).

Stolowy H., Paugam L., The expansion of non-financial reporting: an exploratory study, “Accounting and Business Research” 2018, No 48(5).

Szumlicz T., Konkurencja i konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym – podejście ekonomiczno-społeczne, [w:] Konkurencja i konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym, Serwach M. [red.], Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, Warszawa 2015.

TCFD, Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures, June 2017, https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/10/FINAL-2017-TCFD-Report.pdf [dostęp: 19.04.2023].

Tiron-Tudor A., Nistor C.S., Ştefănescu C.A., Zanellato G., Encompassing Non-Financial Reporting in A Coercive Framework for Enhancing Social Responsibility: Romanian Listed Companies’ Case, “Amfiteatru Economic Journal” 2019, No 21(52).

Tsagas G., Villiers Ch., Why “Less is More” in Non-Financial Reporting Initiatives: Concrete Steps Towards Supporting Sustainability, “Accounting, Economics and Law: A Convinium, De Gruyter” 2020, No 10(2).

Walker K., Wan F., The harm of symbolic actions and green-washing: Corporate actions and communications on environmental performance and their financial implications, “Journal of Business Ethics” 2012, No 109.