wu2023.2.6

Pojęcie toczącego się postępowania sądowego oraz prawo właściwe dla oceny skutków postępowania upadłościowego na toczące się postępowanie sądowe w rozumieniu art. 292 dyrektywy Wypłacalność II Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie C-724/20, Paget Approbois SAS przeciwko Depeyre entreprises SARL i Alpha Insurance A/S1

Arkadiusz Wowerka

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.2.6

Abstrakt

Wświetle prawa krajowego wszczęcie postępowania upadłościowego skutkuje zazwyczaj zawieszeniem postępowania toczącego się przeciwko upadłemu dłużnikowi, które zostało wszczęte przed ogłoszeniem upadłości. W przypadku, gdy wobec dłużnika została ogłoszona upadłość w innym państwie niż państwo, w którym toczy się wszczęte wcześniej przeciwko niemu postępowanie sądowe w sprawie majątkowej, powstaje jednak zasadnicze pytanie o to, wedle jakiego prawa krajowego należy dokonywać oceny skutku ogłoszenia zagranicznej upadłości na to postępowanie i w jakim zakresie. Inaczej rzecz ujmując, należy rozstrzygnąć, czy zastosowanie ma prawo właściwe dla upadłości (lex concursus), czy też prawo państwa toczącego się postępowania sądowego (lex fori processus). Prawo unijne ustanawia jednolite normy kolizyjne rozstrzygające powstającą kolizję między tymi wchodzącymi rachubę systemami prawnymi. Mimo to pojawiają się wątpliwości co do szczegółowego rozgraniczenia między lex concursus a lex fori processus. Sporne może być również samo pojęcie sprawy sądowej toczącej się przeciwko upadłemu dłużnikowi. Wkomentowanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości dokonał wykładni stosownych przepisów wtórnego prawa unijnego z związku z likwidacją zakładu ubezpieczeń objętą zakresem zastosowania dyrektywy 2009/138/WE. Na wstępie Trybunał wyjaśnił pojęcie toczących się spraw sądowych, następnie określił zakres zastosowania lex fori processus jako prawa właściwego dla skutków postępowania upadłościowego na toczące się postępowanie sądowe. W komentowanym judykacie Trybunał kontynuuje i doprecyzowuje swoje dotychczasowe orzecznictwo dotyczące upadłości transgranicznych, w szczególności w sprawie Bulstrad Vienna Insurance Group. W ocenie autora zarówno rozstrzygnięcie, jak i jego uzasadnienie zasługują na pozytywną ocenę.

 

Słowa kluczowe

postępowanie upadłościowe, dyrektywa 2009/138/WE, likwidacja zakładów ubezpieczeń, pojęcie toczących się postępowań sądowych, skutki, jakie postępowania likwidacyjne wywierają na toczące się postępowania sądowe, prawo właściwe, lex concursus, lex fori processus.

 

Pełna treść artykułu

PDF