wu2023.2.2

Odpowiedzialność cywilna podmiotów rolniczego handlu detalicznego i możliwości jej ubezpieczenia

Damian Walczak
Michał P. Ziemiak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.2.2

Abstrakt

Troska o środowisko jest coraz istotniejsza. Do 2050 roku Europa ma się stać kontynentem neutralnym dla klimatu za sprawą wdrożenia programu Europejski Zielony Ład. Jedną z inicjatyw w ramach Zielonego Ładu jest działanie od pola – w gospodarstwie rolnym – do stołu – w domu konsumenta. Ważnym elementem rozwoju idei „od pola do stołu” w Polsce jest rolniczy handel detaliczny (RHD). Celem rozważań podjętych w niniejszym artykule jest próba odpowiedzi na następujące pytania: 1) na jakich zasadach rolnicy prowadzący rolniczy handel detaliczny ponoszą odpowiedzialność cywilną wobec klientów oraz 2) czy RHD może być objęty odpowiedzialnością ubezpieczeniową (a jeśli tak, to w ramach jakich ubezpieczeń i w jakim zakresie). W pracy analizie poddane zostaną zasady odpowiedzialności (cywilnej i ubezpieczeniowej) oraz ryzyka związane z odpowiedzialnością za produkt tworzony w ramach rolniczego handlu detalicznego. Analizie nie będą natomiast poddane np. ryzyka środowiskowe, związane z koniecznością wycofania produktu lub dotyczące utraty zysku, są to bowiem zupełnie odmienne ryzyka.

 

Słowa kluczowe

odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenie, rolnik, Zielony Ład

 

Pełna treść artykułu

PDF

Bibliografia

Adamowicz M., Agricultural development processes in the context of globalization challenges and new approaches to the concept of sustainable development, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2021, nr 366(1), https://doi.org/10.30858/zer/132395.

ARiMR, Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2019 r., Warszawa 2020.

Bielecki L. i in., Komentarz do ustawy – Prawo przedsiębiorców, [w:] Konstytucja biznesu. Komentarz, Wolters Kluwer, LEX/El. 2019.

Główny Inspektorat Weterynarii, https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rolniczy-handel-detaliczny [dostęp: 21.06.2022].

Kalak J., Łyskawa K., Podstawa odpowiedzialności cywilnej producenta rolnego i jej ubezpieczalność, „Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Zeszyty Naukowe” 2011, z. 181.

Kapała A.M., Lattanzi P., Mandatory food information in case of short food supply chains and local food systems in EU and US legislation: a comparative study, „Przegląd Prawa Rolnego” 2021, 1(28), DOI: 10.14746/ppr.2021.28.1.12.

Kapała A.M., Legal Instruments to Support Short Food Supply Chains and Local Food Systems in France, „Laws” 2022, No 11(21), https://doi.org/10.3390/laws11020021.

Kapała A.M., Legal status of farmers involved in short food supply chains, a comparative study, „Review of European and Comparative Law” 2022, No 48(1), https://doi.org/10.31743/recl.12317.

Kodeks cywilny. Komentarz, Załucki M. [red.], CH Beck, Warszawa 2023.

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534), Fras M., Habdas M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2018

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów. Europejski Zielony Ład, Bruksela 2019.

Krupa D., Walczak D., Investing in the agribusiness value chain and changes in GDP, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2014, nr (16)3.

Kuźniar A., Warszawski sąd wydał kolejny wyrok w sprawie zbiorowego zatrucia w „Green Caffe Nero”, https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1494356,warszawski-sad-wydal- -kolejny-wyrok-ws-zbiorowego-zatrucia-w-green-caffe-nero.html [dostęp: 21.06.2022].

Marciniak E., Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego w Polskim Ładzie, „agroFakt” 19 lipca 2021 r., https://www.agrofakt.pl/uwolnienie-rolniczego-handlu-detalicznego-w-polskim-ladzie/ [dostęp: 21.06.2022].

Nawracała J., [w:] Kontrakty na rynku ubezpieczeń. Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia, Fuchs D., Malinowska K., Maśniak D. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Oleszczak J., Zbieg odpowiedzialności ubezpieczycieli z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2020, nr 4, https://doi.org/10.33995/wu2020.4.4.

Pawłowska-Tyszko J., Soliwoda M., Pieńkowska-Kamieniecka S., Walczak D., Stan obecny i perspektywy rozwoju systemu podatkowego i ubezpieczeniowego polskiego rolnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2015.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, http://podr.pl/wp-ontent/uploads/2017/02/1_ UrzadSkarbowy_RolniczyHandelDetaliczny_23.03.2017–1.pdf [dostęp: 21.06.2022].

Portal Spożywczy, https://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/produkty-tradycyjne-regionalne-i-ekologiczne-zyskuja-na-popularnosci,136554.html [dostęp: 17.05.2021].

Rosińska K., Od pola do stołu, czyli rolniczy handel detaliczny, „Hasło Ogrodnicze” 2018, nr 2.

Sejm RP, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1516 [dostęp: 20.06.2022].

Sokołowski Ł.M., Uprawy i hodowle bezglebowe a potrzeba ochrony gruntów rolnych z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, „Przegląd Prawa Rolnego” 2021, nr 1(28), https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.9.

Star M., Rolfe J., Brown J., From farm to fork: Is food tourism a sustainable form of economic development?, “Economic Analysis and Policy” 2020, No 66, DOI: 10.1016/j.eap.2020.04.009.

Strzelecka A., Zmiany dochodów drobnych gospodarstw rolnych w Polsce, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych” 2018, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2018.1.73.

Szpak K., Polityka klimatyczna Unii Europejskiej w perspektywie 2050 roku, [w:] Polityka klimatyczna i jej realizacja w pierwszej połowie XXI wieku, Gajewski J., Paprocki W. [red.], Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2020.

Wicka A., Znaczenie instytucji ubezpieczeniowych w agrobiznesie, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2009, nr 11(5).

Wirtualna Polska, https://finanse.wp.pl/mial-byc-festiwal-smaku-jest-niesmak-nalot-skarbowki- -na-impreze-kulinarna-6158284251854465a [dostęp: 21.06.2022].

Wojciechowski P., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny żywnościowy pierwotny i przetworzony. Wybrane problemy, „Studia Iuridica Agraria” 2011, t. 9.

Wrzaszcz W., Prandecki K., Rolnictwo a Europejski Zielony Ład, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2020, nr 4(365), DOI: https://doi.org/10.30858/zer/131841.

Ziemiak M.P., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2017 r. (III CZP 114/16), „Przegląd Prawa Rolnego” 2018, 1(22), https://doi.org/10.14746/ppr.2018.22.1.20.

Ziemiak M.P., Karolak M., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 k.c.). Rozważania de lege lata i de lege ferenda na kanwie orzecznictwa sądowego i poglądów Profesora Jana Łopuskiego, „Prawo i Wieź” 2020, nr 3, https://doi.org/10.36128/priw.vi32.111.

Ziemiak M.P., Postanowienia niedozwolone na tle umów ubezpieczenia. Studium cywilnoprawne, TNOiK, Toruń 2017.